กองทุนบุญนิธิบูรพาจารย์เพื่อเผยแผ่พุทธธรรม โดยพระครูธรรมสรคุณ

โลกปัจจุบันมีความสวยงาม เป็นไปตามความต้องการของมนุษย์ที่สร้างขึ้นด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและความประทับใจด้านวัตถุจึงทำให้มนุษย์เราเพลิดเพลินไปตามความเจริญของวัตถุทั้งสองประการหลักการและเหตุผลทางพระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่า
“สิ่งใดๆ มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา”
“สิ่งใดๆ ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา”
ก่อนท่านพ่อจากไปได้สร้างสรรค์โครงการต่างๆ เอาไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางศาสนาและด้านการศึกษาของลูกหลาน ด้วยด้วยความห่วงใย พวกเราทุกคนหลวงพ่อได้พูดว่าลูกของพ่อทุกคนต้องรักกันและทุกคนจะต้องมีศีล ๕ เป็นข้อปฎิบัติประจำใจ “ถ้ารักหลวงพ่อ” ทุกคนจะต้องคิดดี พูดดี และทำดีเพื่อหลวงพ่อ ดำที่พ่อสอนนี้เป็นคุณธรรมที่จะได้มาซึ่งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และเข้าสู่พระนิพาน ซึ่งคุณธรรมข้อนี้ถ้าพวกเราทุกคนได้ปฏิบัติตามจะทำให้โลกของเราอยู่กันอย่างมีความสุข มีความอบอุ่นทางใจกันทั้งครอบครัว และมีความสงบกันอย่างถาวรและอย่างยั่งยืน


ที่มา : http://boonniti-luangpukhian.net/

DT015166

jarupun

 เปิดอ่านหน้านี้  2652 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย