"เหตุแห่งความสุข" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "เหตุแห่งความสุข"

" .. เมือพิจารณาดูถึงความสุขและมูลเหตุของความสุขในพระพุทธศาสนาก็กล่าวได้ว่าได้มีคำตอบตลอดจนถึงแนวทางปฏิบัติที่เป็นเหตุรวมอยู่ในคาถาพุทธภาษิตที่ได้ยกไว้เป็นบทอุเทศ ณ เบื้องต้นนั้นว่า ..

- "สุโข พุทฺธาน อุปฺปาโท" ความบังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธะทั้งหลายเป็นความสุข
- "สุขา สทฺธมฺม เทสนา" การแสดงซึ่งพระสัทธรรมเป็นความสุข
- "สุขาสงฺฆสฺส สามคฺคี" ความสามัคคีคือความพร้อมเพรีงกันของสงฆ์ คือหมู่เป็นความสุข
- "สมคฺคานํ ตโป สุโข" ความเพียร ความเพียรของบุคคลทั้งหลายผู้มีความพร้อมเพรียงกันเป็นความสุข ดังนี้ .. "

"เหตุแห่งความสุข"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
    

5,378


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย