"ใจนั้นฝึกอย่างไรได้อย่างนั้น" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    21 ม.ค. 2563


 "ใจนั้นฝึกอย่างไรได้อย่างนั้น"

" .. ใจเป็นสิ่งที่บังคับได้ด้วยการฝึก สามารถฝึกให้อยู่ในอำนาจได้ "ใจนั้นฝึกอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น" .. ฝึกให้เป็นใจที่ดีก็จะเป็นใจที่ดี .. ฝึกให้เป็นใจที่ร้ายก็จะเป็นใจที่ร้าย .. ฝึกให้เป็นใจที่สงบเย็นก็จะเป็นใจที่สงบ

ฝึกให้เป็นใจที่วุ่นก็จะเป็นใจที่วุ่น .. ฝึกให้เป็นใจที่สว่างด้วยปัญญาก็จะเป็นใจที่สว่างด้วยปัญญา .. ฝึกให้เป็นใจที่มืดด้วยไม่มีปัญญาก็จะเป็นใจที่มืดด้วยไม่มีปัญญา

"ใจฝึกได้ บังคับได้ ถ้าตั้งใจฝึกให้จริง" ความสุขอย่างยิ่งของเราทุกคน ไม่ได้อยู่ที่อะไรอื่นทั้งสิ้น แต่อยู่ที่ใจดวงนี้เท่านั้น พึงทำความเข้าใจให้ถูก

"หนทางดำเนินไปสู่การทำใจให้เป็นสุขนั้น พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ชัดแจ้งหลายอย่าง" สามารถเลือกให้เหมาะกับจริตนิสัยของตนได้ .. "

"ตนอันเป็นที่รักยิ่งของตน"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
    DT014902

วิริยะ12

21 ม.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5371 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย