"อย่าประมาท" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)

 วิริยะ12    13 ส.ค. 2561

.
 "อย่าประมาท"

" .. "ผู้มีปัญญาย่อมไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาท" สิ่งที่ผ่านมาก็ผ่านไปแล้วไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ "ขอให้ทุกท่าน ได้ใช้เวลาที่มีอยู่สร้างบุญกุศลบารมีตัวเองเอาไว้ให้มาก" พวกเรามีโอกาสได้เกิดมาในยุคสมัยที่พระพุทธศาสนายังคงความบริบูรณ์อยู่

"จงพากันตั้งใจหมั่นสร้างเสริมบุญบารมี ทาน ศีลและภาวนา ให้ถึงพร้อมอย่างเต็มที่" เพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำพาท่านทั้งหลายข้ามพ้นวัฏฏะ อันเต็มไปด้วย ความระทมทุกข์ ไปสู่ฝั่งพระนิพพานดังที่ได้ปรารถนาไว้โดยเร็วพลันด้วยเทอญ .. "

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ    DT014902

วิริยะ12

13 ส.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5311 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย