พระมหาปรันตปเถระ

ประวัติ / พระมหาปรันตปเถระ

  ท่านพระมหาปรันตปะ มีชาติภูมิเป็นมาอย่างไร เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาในสำนักของใคร ณ ที่ไหน เมื่อบวชแล้วได้ทำอะไรบ้าง ยังไม่พบที่มาแห่งประวัติของท่านเลย

    แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งมีชื่อคล้ายคลึงกันกับท่าน คือ พระเจ้าปรันตปะ ผู้เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าอุเทนในพระนครโกสัมพี ซึ่งมาในอรรถกถาธรรมบทภาค ๒ เรื่องพระนางสามาวดี แต่ก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์ได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา จะเข้าใจว่าท่านพระมหาปรันตปะนั้นได้แก่พระเจ้าปรันตปะก็คงจะเป็นไปไม่ได้เลย

 

     เพราะฉะนั้น ในเรื่องของพระมหาปรันตปะนี้ ขอให้เข้าใจไว้เพียงว่า ท่านได้บรรลุพระอรหัตตผล เป็นพระอเสขบุคคล นับเนื่องในพระสาวกผู้ใหญ่รูปหนึ่ง

    เมื่อท่านดำรงอายุสังขารอยู่โดยสมควรแก่กาลแล้วก็ดับขันธปรินิพพาน   ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย