ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี”

ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลี ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางการศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนาภาวนากรรมฐานที่สร้างขึ้นตามปณิธาน ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม Ph.D. ศาสตราจารย์พิเศษ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง, เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม, และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๔๘ มีเนื้อที่โดยประมาณ ๑๘๐ ไร่และได้มีการก่อสร้างอาคารสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม ทางด้านการบริหารศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลี แห่งนี้บริหารโดย มูลนิธิวัดพิชยญาติการามซึ่งมีเจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นประธาน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ เป็นศูนย์ฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ซึ่งเป็นแนวการสอนที่มหาเถรสมาคมรับรอง เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยรับภาระหน้าที่ฝึกอบรมพระนิสิต นักศึกษาทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม และพระสังฆาธิการในเขตหนกลาง เป็นศูนย์ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ สำหรับพระสงฆ์ไทย ตลอดจนเปิดโอกาสให้พระนิสิต นักศึกษา นักเรียน และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามโอกาสต่างๆ โดยมิต้องเสียค่าบริการ ยกเว้นแต่มีจิตศรัทธา ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ จึงมีความสำคัญ เนื่องจากศูนย์ฯ เป็นองค์กรใหญ่ ที่ทำหน้าที่ให้การศึกษาด้านวิปัสสนาภาวนาและเผยแผ่ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธแบบองค์รวม จึงควรมีการจัดการทรัพยากรต่างๆ ให้เหมาะแก่การศึกษาและปฏิบัติศาสนกิจ ทางพระพุทธศาสนา

เว็บไซต์ : http://www.dhammamolee.org/ที่มา : เว็บไซต์ : http://www.dhammamolee.org/
DT0003

Webmaster

3 ส.ค. 2559 เวลา 23:54 น.


หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานของศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลี เปิดสอนทุกวัน ท่านสามารถจองเฉพาะบุคคล, เป็นกลุ่ม หรือเป็นคอร์สก็ได้ ในระยะ ๓,๕,๗ วัน หรือมากกว่า ผู้ที่ประสงค์จะจองวันปฏิบัติธรรม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

๑. พระครูสังฆบริบาล โทร. ๐๘๑-๓๖๒-๕๒๗๑

๒. พระครูภาวนาวิริยานุโยค โทร. ๐๘๖-๑๑๑-๓๒๑๘

ความคิดเห็นที่ 1  / Webmaster / 4 ส.ค. 2559 เวลา 11:19 น. 
ความคิดเห็นที่ 2  / Webmaster / 4 ส.ค. 2559 เวลา 11:34 น. 
ความคิดเห็นที่ 3  / Webmaster / 4 ส.ค. 2559 เวลา 11:38 น. 
ความคิดเห็นที่ 4  / Webmaster / 4 ส.ค. 2559 เวลา 11:41 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  1367 
 แสดงความคิดเห็น

Member Detail  Guest


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย