ค่ายภาษาอังกฤษอิงธรรมะ 1-30 เมษายน 2558 หลังวัดไผ่รื่นรมย์ อ.กำแพงแสน จ.นตรปฐม

 สุมล   28 ม.ค. 2558

สวัสดียามเช้าครับ
.
ค่ายภาษาอังกฤษอิงธรรมะ
โรงเรียนสองภาษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๗ พรรษา

3 วัน 2 คืนจำนวน 10 ค่าย ค่ายละ 100 คน
1-30 เมษายน 2558
.
ณ วัดไผ่รื่นรมย์ อ.กำแพงแสน จ.นตรปฐม
อาจารย์อิทธิ โทร.๐๘๙-๗๖๖-๒๓๗๓.


วันที่ 1 ของงาน
๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน รับกระเป๋าผ้า สมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด
-Good Morning. How are you? I am fine, thank you. And you? Fine, thank You.
-Pretest ที่นี่โรงเรียน ไม่ใช่โรงสอน

-ทานอาหารเช้า
-เข้าที่พัก
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. บูรณาการวิชาการ (ประมาณ 1-3 ชั่วโมง 09.00-12.00 น.)
คุณครูพี่เลี้ยงจะบูรณาการวิชาการ ที่เด็กสนใจพร้อมกับเตรียมข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างความรู้ที่เกี่ยวข้องในโครงงาน อาทิ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทย์ คณิต สังคม-ศาสนา-วัฒนธรรม สุขศึกษา-พละศึกษา การงานอาชีพ และศิลปะ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการลงในโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ ตลอดจนเตรียมเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ หรือนำเด็กไปทัศนศึกษาตามแหล่งความรู้ต่างๆ กับผู้มีความรู้จริงในศิลป์และศาสตร์นั้นๆ
กิจกรรมบูรณาการวิชาการ
-ครูพี่เลี้ยง 20 คน/นักเรียน 100 คน
1.สนทนาแนะนำตัวพี่เลี้ยงและผู้เรียน
ชื่อจริง ชื่อเล่น
2.ทดสอบความรู้ 8 สาระวิชา ทีละวิชา
3.การตั้งคำถามนำสู่การเรียนรู้ เรื่องตัวเรา
โครงงานเรื่องตัวเรา “ตัวเรา” หรือ “ขันธ์ 5”
3.1.เรียนรู้การสัมผัสของผู้มีชีวิต
-สั่งว่าน้องเหลียวไปทางซ้าย มองตรง ๆ เหลียวไปทางขวา
ถามว่า เห็นอะไรกันบ้าง ???
แสดงว่าเรามี ตา
ตา ใช้ทำอะไร ??? มอง บุคคลสัตว์สิ่งของ...
-ทำให้เกิดเสียงดังขึ้น
ถามว่า ได้ยินอะไรกันบ้าง ???
แสดงว่าเรามีหู
หู ใช้ทำอะไร ??? ฟังเสียง บุคคลสัตว์สิ่งของ...
-เปิดน้ำหอม หรือ ยาหม่อง ยาดม ให้ทุกคนได้กลิ่น
ถามว่า ได้กลิ่นอะไรกันบ้าง ???
แสดงว่าเรามีจมูก
จมูก ใช้ทำอะไร ??? ดมกลิ่น บุคคลสัตว์สิ่งของ...
-ส่งขนม หรือ ผลไม้ให้ทุกคนชิม
ถามว่า ได้รสอะไรกันบ้าง ???
แสดงว่าเรามีลิ้น
ลิ้น ใช้ทำอะไร ??? ลิ้มรส บุคคลสัตว์สิ่งของ...
(มนุษย์ไม่ค่อยได้ใช้ลิ้นลิ้มรสบุคคลด้วยกัน แต่สัตว์ใช้ลิ้นเลียลิ้มรสแก่กัน)
-ใช้นิ้วมือ หรือส่วนของกายจับแขนตัวเอง จับเสื้อผ้าของเพื่อน หรือแตะสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกาย
ถามว่า สิ่งที่สัมผัสเป็นอย่างไรกันบ้าง ??? นุ่ม แข็ง ร้อน เย็น
แสดงว่าเรามีกาย
กาย ใช้ทำอะไร ??? สัมผัส บุคคลสัตว์สิ่งของ...
-ให้ระลึกว่า เมื่อวานทำอะไรกับใคร พรุ่งนี้จะทำอะไรกับใคร อย่างไรกันมาบ้าง
แสดงว่าเรามี ใจ
ใจ ใช้ทำอะไร ??? นึกคิดถึงเรื่องราวต่าง ๆ ของบุคคลสัตว์สิ่งของ

สรุป เรามี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

3.2.องค์ประกอบของชีวิตเรา
เราเป็นสิ่งมีชีวิตมีอะไรที่เด่น ๆ บ้าง ??? มีความรู้สึกตัวไหม???
ในความรู้สึกตัวนั้นเรามีอะไรอยู่บ้าง ??? ชอบ รัก ชัง เกลียด เมตตา กตัญญู ฯลฯ จำได้ ลืม สุขทุกข์ มโนภาพหรือจินตนาการ
สรุป ในตัวเรามีอะไรบ้าง จัดเป็นหมวดหมู่อย่างไร ???
-ความรู้สึกตัว Scence
-ความคิด Thinking
-ความจำ Remember
-อารมณ์ Feeling
-มโนภาพหรือจินตนาการ Image
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ครูพี่เลี้ยงพานักเรียนมาที่แหล่งเรียนรู้
สนทนาธรรมปรับความรู้ความเข้าใจ เหตุ-ผลคืออะไร? วิทยาศาสตร์สอนอะไร? พระพุทธศาสนาสอนอะไร? พระพุทธศาสนาคืออะไร? ใบไม้ในกำมือคืออะไร? ธรรมะคืออะไร?
สีสปาสูตร
เปรียบสิ่งที่ตรัสรู้มีมากเหมือนใบไม้บนต้น
เล่มที่ ๑๙
[๑๗๑๒] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ สีสปาวัน ใกล้เมืองโกสัมพี ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงถือใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบด้วยฝ่าพระหัตถ์ แล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา แล้วตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความ ข้อนั้นเป็นไฉน ใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบที่เราถือด้วยฝ่ามือกับใบที่บนต้น ไหนจะมากกว่ากัน?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบ ที่ พระผู้มีพระภาคทรงถือด้วยฝ่าพระหัตถ์มีประมาณน้อย ที่บนต้นมากกว่า พระเจ้าข้า.
พ. อย่างนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เรารู้แล้วมิได้บอกเธอทั้งหลายมีมาก ก็เพราะเหตุไรเราจึงไม่บอก
เพราะสิ่งนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ มิใช่พรหมจรรย์เบื้องต้น ย่อมไม่เป็นไปเพื่อความหน่าย ความคลายกำหนัด ความดับ ความสงบ ความรู้ยิ่ง ความตรัสรู้ นิพพาน เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่บอก.

[๑๗๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งอะไรเราได้บอกแล้ว
เราได้บอกแล้วว่า นี้ทุกข์ ... นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
ก็เพราะเหตุไรเราจึงบอก เพราะสิ่งนั้นประกอบด้วยประโยชน์ เป็นพรหมจรรย์เบื้องต้น ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่าย ... นิพพาน เพราะฉะนั้น เราจึงบอก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า
นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบสูตรที่ ๑
Mind Map เรื่อง ธรรมะคืออะไร?
กุสลา ธมฺมา แปลว่า ธรรมเป็นกุศล
อกุสลา ธมฺมา แปลว่า ธรรมเป็นอกุศล
อพฺยากตา ธมฺมา แปลว่า ธรรมเป็นอัพยากฤต คือเป็นผลของกุศลธรรม และอกุศลธรรมเหล่านั้น
ความรู้เรื่องจิตและขันธ์ ๕
ขันธ์เหตุ และขันธ์ผล

ปฏิบัติอย่างไรจึงเรียกว่าบุคคลผู้ปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้?
[๓๑] บุคคลผู้ปฏิบัติ เป็นไฉน
บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยมัคค ๔ ชื่อว่าผู้ปฏิบัติ
บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยผล ๔ ชื่อว่าผู้ตั้งอยู่แล้วในผล

และถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
๑.เจริญมัคคภาวนาอบรมปัญญา

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นและอาบน้ำ
๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.
๑.เจริญอริยสัจ ๔ มีฌาน ๔ เป็นบาท เจริญจิตตกรีฑา และเจริญปัญญาในความสำเร็จด้วยอำนาจแห่งการอธิษฐาน
๒.พัก ๒๐ นาที
3.-สนทนาภาษาอังกฤษรอบกองไฟ
-หัวมันย่าง ข้าวโพด กล้วย
๒๑.๐๐-๒๓.๐๐ น. ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
๒๓.๐๐-๐๔.๓๐ น. นอน

วันที่ 2 ของงาน
๐๔.๓๐-๐๕.๐๐ น. ตื่นนอน
๐๕.๐๐-๐๗.๐๐ น.เจริญอานาปานสติมีฌาน ๔ เป็นบาท
๑.เจริญอานาปานสติให้มีผลมากและเจริญอานาปานสติให้เป็นเป็นสติปัฏฐาน ๔
๒.เจริญสติปัฏฐาน ๔ ให้เป็นโพชฌงค์ ๗
๓.เจริญโพชฌงค์ ๗ ให้เป็นวิชชาและวิมุติ
๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า - อาบน้ำ

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
การใช้ประโยชน์จากขันธ์ 5
๑.นักเรียนจะได้รับการแจกปลาหมึกสด (Squid) กลุ่มละ 5 กิโลกรัม
-มีด 20 เล่ม ,เขียง 20 เขียง (chopping block) ,กะละมัง 20 ใบ
-กระทะ 4 ใบ ,เตาแก๊ส 4 เตา
-พี่เลี้ยง 20 คน
-ปลาหมึกกล้วย 200 กิโลกรัมต่อค่าย ( 10 ค่าย = 2 ตัน)

๒.นักเรียนจะได้รับการแจกสสารมากลุ่มละ 6 อย่าง ได้แก่ น้ำตาล เกลือ มะนาว พริกขี้หนูสด กระเทียม และน้ำดื่ม
๓.นักเรียนจะได้รับแจกถุงพลาสติกกลุ่มละ 5 ใบ
4.ให้นักเรียนทดสอบคุณสมบัติและคุณภาพของสสารทั้ง 6 อย่าง
-ใช้ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทดสอบ
-ใช้วิธีวิทยาศาสตร์ทดสอบ
-ใช้ขันธ์ 5 ทดสอบ
5.ให้นักเรียนใช้สสารทั้ง 6 ประกอบกันเป็นผลิตภัณฑ์ โดย 1 ผลิตภัณฑ์ต้องใช้สสารทั้ง 6 รวมกันทุกผลิตภัณฑ์
6.ให้นักเรียนทดสอบคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
-ใช้ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทดสอบ
-ใช้วิธีวิทยาศาสตร์ทดสอบ
-ใช้ขันธ์ 5 ทดสอบ

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๑.แผนที่กรรมดี
แจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนเขียนชื่อตนเอง นำไปใส่ในกล่องที่เตรียมไว้
๒.อริยสัจ ๔ โดยย่อ/คำสั่ง/ทางสายกลาง
3.มงคลชีวิต 38 ประการ
๑.รู้จักกามาวจรกุศลจิต
๒.รู้จักรูปาวจรกุศลจิต มีแสงสว่างเป็นอารมณ์
๓.รู้จัก อรูปาวจรกุศลจิตมีฌาน 4 เป็นบาท
4.รู้จัก โลกุตตระกุศลจิตมีฌาน 4 เป็นบาท
5.ฝึกการสำรวมระวังจิตให้เป็นกุศลในอิริยาบถต่าง ๆ
หมวดที่ ๑ ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชาคนที่ควรบูชา
หมวดที่ ๒ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม มีบุญวาสนามาก่อน ตั้งตนชอบ
หมวดที่ ๓ เป็นพหูสูต มีศิลปะ มีวินัย มีวาจาสุภาษิต
หมวดที่ ๔ บำรุงมารดาบิดา เลี้ยงดูบุตร สงเคราะห์ภรรยา(สามี) ทำงานไม่คั่งค้าง
หมวดที่ ๕ บำเพ็ญทาน ประพฤติธรรม สงเคราะห์ญาติ ทำงานไม่มีโทษ
หมวดที่ ๖ งดเว้นจากบาป สำรวมจากการดื่มน้ำเมา ไม่ประมาทในธรรม
หมวดที่ ๗ มีความเคารพ มีความถ่อมตน มีความสันโดษ มีความกตัญญู ฟังธรรมตามกาล
หมวดที่ ๘ มีความอดทน เป็นผู้ว่าง่าย เห็นสมณะ สนทนาธรรมตามกาล
หมวดที่ ๙ บำเพ็ญตบะ ประพฤติพรหมจรรย์ เห็นอริยสัจ 4 ทำพระนิพพานให้แจ้ง
หมวดที่ ๑๐ จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม จิตไม่โศก จิตปราศจากธุลี จิตเกษม
-ให้ทาน แบ่งปัน กตัญญู เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตามีน้ำใจ
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นและอาบน้ำ
๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. -สนทนาภาษาอังกฤษรอบกองไฟ
-หัวมันย่าง ข้าวโพด กล้วย
๒๑.๐๐-๒๓.๐๐ น. ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
๒๓.๐๐-๐๔.๓๐ น. นอน


วันที่ 3 ของงาน
๐๔.๓๐-๐๕.๐๐ น. ตื่นนอน
๐๕.๐๐-๐๗.๐๐ น.เจริญอริยสัจ ๔ มีฌานสมาบัติ ๔ เป็นบาท
๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า - อาบน้ำ
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑.บันทึกการเรียนรู้
-notebook 20 เครื่อง ,printer 20 เครื่อง ,กระดาษ A4 จำนวน 2 รีม , กระดาษแข็ง ปากกา ดินสอ ดินสอสี เมจิก 20 ชุด ,ป้ายชื่อ 500 ป้าย
๒.จัดทำผลงานการเรียนรู้
-จัดบอร์ด
-ภาพนิ่ง
-ภาพเคลื่อนไหว
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๑.จัดนิทรรศการ
๒.ประเมินผล 360 องศา

16.00-18.00 น. กลับบ้าน


.

DT010325

สุมล

28 ม.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5133 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย