รับสมัครบัณฑิตอาสา ทำงานโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจนในชนบท

 สุมล  

สวัสดียามเช้าครับ

สถาบันปัณฑิตารมย์ พัฒนาโรงเรียน 2 ภาษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน
ไปทำกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน 2 ภาษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน

ทีมบัณฑิตอาสาไปทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบด้วย
Mr Michael, Mr Ron(เพื่อน Michael), น้องดาว (มาจาก Australia )
, กัส ,อ้อ ,ภาวี ,กร ,แพรว ,โต้ง ,บรรจง

ใยรักทอถักด้วย ............... เมตตา
เติมแต่งกรุณา ................. มอบไว้
ยังจิตมุฑิตา .................... อิงโอบ ...... ถนอมรัก
ยามทุกข์ส่งสุขให้ ............ แด่น้องของเรา

1.โรงเรียนบ้านสันดอน นักเรียน 75 คน
มีนักเรียน 8 ห้องเรียน
แต่มีครู 4 คน ผู้อำนวยการ 1 คน
ขาดครูอีก 4 คน ต้องใช้งบประมาณ 4.8 แสนในการจ้างครู 4 คน

2.โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ นักเรียน 60 คน
มีนักเรียน 8 ห้องเรียน
แต่มีครู 4 คน และไม่มีผู้อำนวยการ
ครูต้องทำหน้าที่บริหารแทนด้วย
ขาดครู 4 คน และขาด ผอ. 1 คน
ต้องใช้งบประมาณ 4.8 แสนในการจ้างครู 4 คน

3.โรงเรียนมหาราช 7 นักเรียน 400 คน
ขาดแคลนหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน พอช่วยตนเองได้
สถาบันปัณฑิตารมย์ให้บัณฑิตอาสาเป็นพี่เลี้ยงเรื่องหลักสูตรได้
แต่ผู้อำนวยการใกล้เกษียณในปี 2559

4.ไปเยี่ยมโรงเรียนที่ขาดแคลนครูอีก 18 โรงเรียน.รับสมัครบัณฑิตอาสา ทำงานโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน

สถาบันปัณฑิตารมย์ ส่งเสริม โรงเรียนดีบนดอย โรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน
สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไป
นักเรียนสามารถพูดได้ 2 ภาษาอย่างแคล่วคล่องและชำนาญ

รับสมัครบัณฑิตอาสา ทำงานโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน
มีเงินเดือน
มีอาหารและเครื่องดื่ม 3 มื้อ
มีที่พักให้
มียานพาหนะให้

รับวุฒิ ม3,ม.6,ปวช,ปวส,และปริญญาตรี-โท-เอก ทุกสาขาวิชา

ราษฎรย่อมไปในที่ ๆ ยังประโยชน์แก่ราษฎร
ไปทุกทิศทุกทางไม่เลือกที่
เมื่อเรียกร้องผลประโยชน์จากราษฎร ๆ ย่อมจากไป
หากต้องราษฎรมาหา ต้องยังผลประโยชน์แก่ราษฎรก่อน
เมื่อยังผลประโยชน์แก่ราษฎร แม้ไม่เรียกร้องให้ราษฎรมา
ราษฎรก็จักมาหาเอง


สนใจร่วมงานโครงการโรงเรียน 2 ภาษา
โทร.089-766-2373.


5,914


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย