ตารางกิจกรรมอบรม และ ปฏิบัติธรรมตลอดครึ่งปี 2556 ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

 ooh3939  

ตารางกิจกรรมอบรม และ ปฏิบัติธรรมตลอดครึ่งปี 2556
ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
.................................................................................
หลักสูตรเดือน มิถุนายน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม
12-14 มิ.ย. ค่ายอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
14-15-16 มิ.ย. บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)
16 มิ.ย. เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )
21-22-23 มิ.ย. บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)
23 มิ.ย. เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )
28-29-30 มิ.ย บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน) / งานประจำปีวัดไผ่เหลือง
30 มิ.ย เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )

หลักสูตรเดือน กรกฏาคม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม
5-6-7ก.ค. บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)
7 ก.ค. เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )
8 ก.ค. อบรม "จิตใสใจสบาย" (13.30-16.30 น.) ชมรมผู้สูงอายุบ้านรัตนาธิเบศร์ 100 ท่าน
9 ก.ค. อบรมเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนด้วยพุทธธรรม -ประชาชนตำบลบางรักพัฒนา 500 ท่าน
11 ก.ค. อบรมเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนด้วยพุทธธรรม -ประชาชนตำบลบางรักพัฒนา 500 ท่าน
12-13-14 ก.ค. บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)
14 ก.ค. เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )
19-20-21-22-23 ก.ค. วิปัสสนากรรมฐาน คอร์สประจำเดือน (วันอาสาหฬบูชา-เข้าพรรษา-สาธุชนทั่วไป )
26-27-28 ก.ค. บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)
28 ก.ค. เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )

หลักสูตรเดือน สิงหาคม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม
2-3-4 ส.ค. บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)
4 ส.ค. เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )
6 ส.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ " ภิกษุสงฆ์ โภชนาดี ชีวียั่งยืน ฆราวาสเกื้อกูล หนุนโภชนาดี"
(พระภิกษุสงฆ์ เครื่อข่ายชมรมปิ่นโตสุขภาพ และประชาชนทั่วไป)
9-10-11-12 ส.ค. วิปัสสนากรรมฐาน คอร์สประจำเดือน (วันแม่แห่งชาติ- สาธุชนทั่วไป)
16-17-18 ส.ค. บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)
18 ส.ค. เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )
23-24-25 ส.ค. บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)

หลักสูตรเดือน กันยายน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม
6-7-18 ก.ย. บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)
8 ก.ย. เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )
13-14-15-16 ก.ย. วิปัสสนากรรมฐาน คอร์สประจำเดือน
19 ก.ย. ประกวดปิ่นโตสุขภาพ " ภิกษุสงฆ์ โภชนาดี ชีวียั่งยืน ฆราวาสเกื้อกูล หนุนโภชนาดี"
20-21-22 ก.ย บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)
22 ก.ย. เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )
27-28-29 ก.ย บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)
29 ก.ย เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )

หลักสูตรเดือน ตุลาคม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม
4 ต.ค. ตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ "ฆราวาสเกื้อกูล หนุนโภชนาดี
4-5-6 ต.ค. บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)
6 ต.ค. เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )
11 -12- ต.ค. อบรมคุณธรรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาด้วยพุทธธรรม ครั้งที่ 1
นักเรียนชาย/หญิง โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม จำนวน 200 คน
13 ต.ค. เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )
17-18 -19-20 ต.ค. วิปัสสนากรรมฐาน คอร์สประจำเดือน

หลักสูตรเดือน พฤศจิกายน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม
1 พ.ย รับสมัครอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ รุ่น 2 ปีที่ 2 จำนวน 30 ท่าน)
1-2-3 พ.ย. บวชเนกขัมมบารมี (สาธุชนทั่วไป จำนวน 60 ท่าน)
3 พ.ย. เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เรียนธรรมศึกษา (สาธุชน เยาวชน ทั่วไป )
8 -9-10 พ.ย. อบรมคุณธรรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาด้วยพุทธธรรม ครั้งที่ 2
เยาวชนทั่วไป ระดับอายุ 13-15 ปี จำนวน 120 ท่าน
14-15 -16-17 พ.ย. วิปัสสนากรรมฐาน คอร์สประจำเดือน
28-29-30 พ.ย. อบรมคุณธรรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาด้วยพุทธธรรม ครั้งที่ 3
เยาวชนทั่วไป ระดับอายุ 16-18 ปี จำนวน 120 ท่าน

หลักสูตรเดือน ธันวาคม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม
4 - 5 ธ.ค. อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ (วันพ่อแห่งชาติ )
5 - 20 ธ.ค. อบรมพระนวกะเฉลิมพระเกียรติ
26-27-28-29-30-31ธ.ค วิปัสสนากรรมฐาน คอร์สประจำเดือน
31 ธ.ค. สวดมนต์ข้ามปี
...................................................................................................................................
หมายเหตุ : ร่วมกิจกรรมอบรม ปฏิบัติธรรม หรือเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมต่างๆ
สามารถติดต่อสอบถามกิจกรรมต่างๆได้ที่ :ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญาวัดไผ่เหลือง
โทร 02 921 2128 โทรสาร 02 921 2128
หัวหน้าโครงการ ; 087 883 2544
ชมกิจกรรมที่ : www.watphailuang.com
ส่งข้อความที่ : vipassana-sati@hotmail.com
dhamma-jarik@hotmail.com


ที่มา : ตารางกิจกรรมอบรม และ ปฏิบัติธรรมตลอดครึ่งปี 2556 ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

5,959


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย