เปิดโอกาสให้ชีวิต บวชเนกขัมมบารมี ,เปิดวัดวันอาทิตย์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตใกล้ชิดพระพุทธศาสนา องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดไผ่เหลือง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

 ooh3939  

โครงการพัฒนาวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพุทธบริษัทสี่
เปิดโอกาสให้ชีวิต บวชเนกขัมมบารมี
เปิดวัดวันอาทิตย์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตใกล้ชิดพระพุทธศาสนา
---------------------------------------------------------------------------------
สำรวมจิต สังวรกาย คือเครื่องหมายสาธุชน ก้าวไกลในธรรม ...
เข้าวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา
...ให้มีชีวิตอยู่ในโลกอย่างถูกต้อง ให้มีชีวิตเรียบร้อย
ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจวัตถุมากเกินไป

ตารางกิจวัตรประจำวันเข้าวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิด
เวลา ๐๙.๐๐ น. - สวดมนต์เช้าแปล
- สมาทานสิกขาบทและภาวนา
- ปาฐกถาธรรมะ
เวลา ๑๑.๓๐ น. - รับประทานอาหารเที่ยง
เวลา ๑๓.๐๐ น. - สาธยายพระไตรปิฏก
เวลา ๑๖.๐๐ น. - ดื่มน้ำปานะ
เวลา ๑๖.๓๐ น. - สวดมนต์เย็นแปล
เวลา ๑๕.๓๐ น. - แผ่เมตตา กรวดน้ำ
........................................................................
การบวช เนกขัมมบารมี
" การบวชเนกขัมมบารมีคือการสร้างบารมี ด้วยการงดเว้ณ ตัดในส่วนเกิน เพิ่มในส่วนที่ขาดตามหลักบารมี ๑๐ ประการ และเน้นวิถีชีวิตโดยการ ให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา"

ระเบียบปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมี
หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตร ๑ คืน ๒ วัน
วันเสาร์ เน้นการเรียนรู้ปริยัติศาสนา (ศีล)
เน้นการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ปฏิบัติ
ศาสนา (สมาธิ)
วันอาทิตย์ เน้นการร่วมสืบสานความดี กิจกรรมเปิดวัด
วันอาทิตย์ ปฏิเวธศาสนา (ปัญญา)

ตารางปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมี
เวลา ๐๔.๐๐ น.- ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา ๐๕.๐๐ น.- สมาทานสิกขาบทและสวดมนต์เช้า
เวลา ๐๖.๐๐ น.- บำเพ็ญบารมียามเช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น.- รับประทานอาหาร และเก็บภาชนะ
เวลา ๐๙.๐๐ น.- เจริญภาวนา
เวลา ๑๑.๐๐ น.- รับประทานอาหาร และเก็บภาชนะ
เวลา ๑๓.๐๐ น.- เจริญภาวนา
เวลา ๑๖.๓๐ น.-สวดมนต์เย็น / ธรรมบรรยาย
เวลา ๑๘.๓๐ น.- เจริญภาวนา
เวลา ๒๑.๓๐ น. - พักผ่อนอิริยาบถอย่างมีสติ

ระเบียบการเข้าร่วมปฏิบัติ
ทางวัดจะเปิดรับแจ้งชื่อปฏิบัติล่วงหน้า
โดยรับแจ้งทางโทรศัพท์หรือที่อีเมล์
องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดไผ่เหลือง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
โทร:๐๒ ๙๒๑ ๒๑๑๘ , ๐๘๗ ๘๘๓ ๒๕๔๔
โทรสาร: ๐๒ ๙๒๑ ๒๑๑๘
อีเมล์: vipassana-sati@hotmail.com
www.watphailuang.com
โครงการพัฒนาวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพุทธบริษัทสี่
ดำเนินงานโดย:องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง
   

ที่มา : เปิดโอกาสให้ชีวิต บวชเนกขัมมบารมี ,เปิดวัดวันอาทิตย์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตใกล้ชิดพระพุทธศาสนา องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดไผ่เหลือง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

5,876


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย