ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ แม่สอด 6 - 7 ธันวาคม 2565 ณ สวนป่าพุทธธรรม ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 มหาราชันย์   28 พ.ย. 2565

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ แม่สอด 6 - 7 ธันวาคม 2565 ณ สวนป่าพุทธธรรม ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
..
การปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติเป็น " แก่นพรหมจรรย์ " ในพระพุทธศาสนา
เป็นการใช้ปัญญาที่เฉียบคม ทำลายกิเลสสังโยชน์ พร้อมกับดับขันธ์ได้ด้วย
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติ
ต้องเป็นผู้เคยได้ปฐมฌานมาก่อน ....
...
ผู้สนใจศึารษาเรียนรู้ โทร. 089 - 766 - 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
...
... สิ่งที่มีบริการให้
-อาหารและเครื่องดื่มวันละ 2 มื้อ
-ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน
-พัดลม
-Wifi
- การรักษาพยาบาล

ตารางปฏิบัติธรรมประจำวัน (อาจปรับเปลี่ยนตามความสามารถของผู้เรียน)

6 ธันวาคม 2565
๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม และทดสอบวาระจิตการบรรลุปฐมฌาน
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
... ภาคทฤษฎี – ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเบื้องต้น
๑.พระไตรปิฎกเบื้องต้น บาลี อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ธัมมัตถาธิบาย
๒.ความหมายของธรรมะ
-เหตุ และผลคืออะไร?
-พระพุทธศาสนา คืออะไร?
-ใบไม้ในกำมือ คืออะไร?
-ปฏิบัติอริยสัจ ๔ ด้วยปัญญาวิมุติเจโตวิมุติ คืออย่างไร?
- Mind Map ธรรมะคืออะไร?
-แค่ไหนเรียกว่าบุคคลผู้ปฏิบัติธรรม?
-ปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุโสดาบัน?
๓.ประเภทของจิต,ชนิดของขันธ์
... ภาคปฏิบัติ – ฝึกฌานสมาบัติ ๘ และปริวัฏฏะญาณ ๑๒
๑.ละนิวรณ์ 5 บรรลุรูปฌาน 4 อรูปฌาน 4 มีแสงสว่างเป็นอารมณ์
๒.อบรมจิตให้บริสุทธิ์ ขาวรอบ ตั้งมั่น มีอำนาจ อ่อน ควรแก่การงาน
๓.แล้วน้อมจิตตามข้อ 2.นั้นเจริญอริยสัจ ๔ โดยปริวัฏฏะญาณ ๑๒ มีฌาน ๔ เป็นบาท
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
... ภาคทฤษฎี – ปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติแตกต่างกันอย่างไร?
๑. Mind Map การปฏิบัติแบบปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติ
เจโตวิมุติ อันไม่กำเริบ เป็นแก่นพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนา
-การบรรลุธรรมเรียงตามลำดับขันธ์ และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับญาณ เคียงคู่กันไป
๒.นิพพานในพระพุทธศาสนาคืออะไร ??
... ภาคปฏิบัติ – เจริญอนัตตลักขณะสูตรมีฌาน ๑ – ๔ เป็นบาท
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นและอาบน้ำ
๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.
... ภาคทฤษฎี
๑.ปฏิจจสมุปบาท นานาภาวะ เอกภาวะ และสัพพะภาวะ
๒.ความสัมพันธ์ของอริยสัจ 4 และปฏิจจสมุปบาท
๓.ความแตกต่างระหว่าง สัตว์ หรือสัตตานัง และคู่บุรุษ 4 คู่
๔.กิจของปัญญาวิมุติและกิจของเจโตวิมุติ
... ภาคปฏิบัติ – เจริญเจโตวิมุติโดยมีฌานสมาบัติ ๘ และกสิณ ๘ เป็นบาท
๒๑.๐๐-๒๓.๐๐ น. ภาคทฤษฎี สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
๒๓.๐๐-๐๔.๓๐ น. นอน
...
7 ธันวาคม 2565
๐๔.๓๐-๐๕.๐๐ น. ตื่นนอน
๐๕.๐๐-๐๗.๐๐ น.ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ
เจริญอานาปานสติมีฌาน ๔ เป็นบาท
๑.เจริญอานาปานสติให้มีผลมากและเจริญอานาปานสติให้เป็นเป็นสติปัฏฐาน ๔
๒.เจริญสติปัฏฐาน ๔ ให้เป็นโพชฌงค์ ๗
๓.เจริญโพชฌงค์ ๗ ให้เป็นวิชชาและวิมุติ
๔.ภาคทฤษฎี สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า - อาบน้ำ
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ
๑.เจริญสมาธิให้บริบูรณ์เพื่อบรรลุ มัคคจิต ๔ โดยเจริญอริยสัจ ๔ มีฌาน ๔ เป็นบาท
๒.ฝึกวิชชา ๘ ต่อ เพื่อเจริญอินทรีย์ ๘ มรรค ๘ และพละ ๗ ให้แก่กล้า
๓.ภาคทฤษฎี สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ
๑.เจริญอนัตตลักขณสูตรมีฌาน ๔ เป็นบาท
๒.ฝึกปัญญาในความสำเร็จด้วยอำนาจแห่งการอธิษฐาน เป็นญาณลำดับที่ ๕๐ เป็นบาทแก่เจโตวิมุติ
๓.ภาคทฤษฎี สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. กลับบ้าน
...
ผลและอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ
1.หากบรรลุธรรมในชาตินี้จักได้คุณวิเศษณ์คือ บรรลุอรหัตตผลพร้อมด้วย ปฏิสัมภิทา 4 วิโมกข์ 8 อภิญญา 6 และวิชชา 3
2.หากบรรลุเสขธรรม 3 ภูมิขั้นต้น จักได้คุณวิเศษณ์คือ บรรลุโสดาปัตติผล หรือสกทาคามีผล หรืออนาคามีผล พร้อมด้วยโลกียะปฏิสัมภิทา
3.หากไม่บรรลุอริยภูมิ 4 แต่ติดเนื่องในตบะมีฌานไม่เสื่อม จักได้คุณวิเศษณ์คือ บรรลุอภิญญา 5 สมาบัติ 8
4.หากจิตตั้งอยู่ในกองกุศลอันประกอบด้วยวิชชาและจรณะ ถึงไตรสรณะคมณ์ มีเหตุให้ฌานเสื่อมบ้างในบางครั้ง แต่มีสัทธาหยั่งลงมั่นในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ์ และมีศีลอริยะ ท่านจักถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์และบริวารในชาตินี้
นับแต่ตายเมื่อกายแตกท่านจักท่องเที่ยวแต่ในสุคติภพ โลกมนุษย์ โลกสวรรค์ และพรหมโลกตลอดแสนกัป ไม่รู้จักคำว่าทุคติเลย จักท่องเที่ยวในโลกสวรรค์ และพรหมโลก 30,000 กัป จักได้เป็นเทวราช 80 ครั้ง เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 1,000 ครั้ง จักได้เป็นพระราชาประเทศราชนับไม่ได้
...การปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติแม้หากไม่อาจบรรลุธรรมในเร็ววันนี้
แต่อาจบบรรลุธรรมในเวลาก่อนจะตาย
หากไม่บรรลุธรรมในเวลาก่อนจะตายก็อาจบบรรลุธรรมตอนเป็นเทพเจ้า
หากไม่บรรลุธรรมในเวลาเป็นเทพเจ้า เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบและฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ท่านจักตรัสรู้เร็วพลัน (ขิปปาภิญญา)
เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่างเว้นจากพระพุทธศาสนา ท่านจักตรัสรู้เองเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า
... นี้เป็นผลและอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ   

DT09714

มหาราชันย์

28 พ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5848 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย