สมถะ..วิปัสสนา - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

 Webmaster  

ดู vdo - สมถะ..วิปัสสนา - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)


ธรรมบรรยาย เรื่อง สมถะ..วิปัสสนา

โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐมที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=l1vpoVy_pb4

4,876


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย