พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าจะพูดสิ่งที่ไร้ประโยชน์แล้ว ไปนอนเสียดีกว่า


พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าจะพูดสิ่งที่ไร้ประโยชน์แล้ว ไปนอนเสียดีกว่า

พุทธทาสภิกขุ

2,816


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย