ชีวิตเป็นครูอยู่ในตัวมันเอง ทุกวินาทีที่ดำเนินไป หากแต่ไม่รู้จักเรียน

 Webmaster  

ชีวิตเป็นครู อยู่ในตัวมันเอง
ทุกวินาทีที่ดำเนินไป
หากแต่ไม่รู้จักเรียน

- พุทธทาสภิกขุ -
   

ที่มา : https://www.facebook.com/photo/?fbid=1601608443348955&set=pb.100044627460343.-2207520000.

3,177Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย