ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( สมาธิ )) # 10

 Webmaster  

ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( สมาธิ )) # 10

ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( สมาธิ )) # 10

รวมCD ชุด อริยสัจ 4 ธรรมที่แทงตลอดโลกธาตุ พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ
ซีดีชุด อริยสัจ 4 ธรรมที่แทงตลอดโลกธาตุ พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ
ประกอบด้วย CD ตอนดังนี้
- ขันธ์ 5
- นิโรธ
- ปฏิจจสมุปบาท
- มรรค 8
- วิปัสสนา
- สมาธิ

(( สมาธิ))
00. คำแนะนำในการฟัง
01. ปูพิ้นฐานการทำสมาธิ
02. ท่านั่งสมาธิ การวางอารมณ์
03. เทคนิคจงกรม ประโยชน์ของจงกรม
04. เทคนิคการเข้าสู่สมาธิ
05. ฝึกการเข้าสู่สมาธิ ดูลมหายใจ
06. กระแสอารมณ์ฌาน 1, 2, 3
07. ฝึกระงับลมหายใจ เข้าสู่ฌานให้รวดเร็ว
08. ตามดูการเกิดดับของจิตตสังขาร
09. ตามดูการเกิดดับของจิตตสังขาร ...เพื่ออะไร
10. อานาปานสติระงับจิตตสังขาร
11. สภาวธรรมจากการทำสมาธิ
12. ทำให้มีพลังสมาธิ
13. สมาธิเป็นฐานของวิปัสสนา

----------------------------------------------------------------------------------
/ ขออนุโมทนาสาธุ กับ ทุกท่านที่รับฟัง /
----------------------------------------------------------------------------------   

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=xzMJonx66hg

194


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย