ปรุงตัวเราจากความไม่มีอะไร

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ปรับความเข้าใจเรื่องรู้
หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย


เรื่อง ปรุงตัวเราจากความไม่มีอะไร

โดย หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

ปรับความเข้าใจเรื่องรู้
เสียงธรรมะ หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
14 / 14


• รวมเพลงธรรมะเปิดโลก - รฎา ณัฎฐ์ธยาน์

• ...ความอยาก...

• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

• "โลกยิ่งเรียนยิ่งกว้าง ธรรมยิ่งรู้ยิ่งแคบ" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

• นำนั่งสมาธิ 1 ชั่วโมง ไม่ตัดต่อ ⎪อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

• ๒๐.ปางฉันผลสมอ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย