พฤศจิกายน


ประเพณีเดือนยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่

เป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลประเพณีเดือนยี่เป็ง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตกแต่งประดับประดาเมืองเชียงใหม่ ด้วยโคมไฟรอบเมืองเชียงใหม่ มีการจุดผางผะติ้ดเพื่อเป็นพุทธบูชาและบูชาสรรพสิ่งที่มีคุณต่อการดำรงชีวิตประจำวันภายในและรอบคูเมือง


ลอยกระทงที่ทำจากใบตองลอยแม่นํ้าปิง เพื่อบูชาคุณของแม่นํ้า และเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาตามประเพณีของล้านนา

ประเพณีเดือนยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ : ประตูท่าแพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย