ตุลาคม


ประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ ตักบาตรเทโวโรหณะ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ ตักบาตรเทโวโรหณะ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงเดือนตุลาคม จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงวันออกพรรษาในแต่ละจังหวัด แต่ละท้องที่ มีการจัดงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด ประเพณีที่สำคัญและจัดกันทุกๆ จังหวัด คือ ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ คำว่า “เทโวโรหณะ” แปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก การตักบาตรเทโวโรหณะ จะทำกันในบริเวณพระอุโบสถ มีการอัญเชิญพระพุทธรูปเป็นผู้นำแถวของพระภิกษุ ในการออกบิณฑบาต ของที่ตักบาตรก็มีต่างๆ กันไปในแต่ละจังหวัด


จังหวัดอุบลราชธานีจัดที่ท่านํ้าวัดหลวง/ท่านํ้าตลาดใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี และอำเภอพิบูลมังสาหาร จัดที่วัดภูเขาแก้ว ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ ตักบาตรเทโวโรหณะ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ : วัดภูเขาแก้ว ตำบล พิบูล อำเภอ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย