กุมภาพันธ์


มหกรรมว่าวประเพณีและแสดงว่าวนานาชาติ จังหวัดสตูล

จัดแข่งขันครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ มีว่าวเข้าแข่งขันประมาณ ๕๐ ตัว และได้มีการจัดการแข่งขันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมว่าว กำลังพัดผ่านจังหวัดสตูลและในจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ จึงเหมาะแก่การเล่นว่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน


นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วย

มหกรรมว่าวประเพณีและแสดงว่าวนานาชาติ จังหวัดสตูล
สถานที่ : สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูล
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย