เมษายน


งานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ - รถม้า จังหวัดลำปาง

งาน “รำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ - รถม้า” จัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๑ - ๕ เมษายน ของทุกปี เพื่อร่วมกันรำลึกถึงความสำคัญของกิจการรถไฟ ที่ได้เปิดเส้นทางรถไฟสายเหนือมาสิ้นสุดที่จังหวัดลำปาง เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๙ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ซึ่งได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ให้แก่ประชาชนชาวนครลำ ปางมาจนถึงปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงของรถม้าจากพาหนะมาเป็นการให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งถือว่ายังมีความสำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปาง และมีเพียงจังหวัดเดียวของประเทศไทยที่รถม้าสามารถวิ่งบนถนนหลวงได้เหมือนกับรถยนต์ทั่วไป แบบถูกต้องตามกฎหมาย


กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย นิทรรศการประวัติศาสตร์กิจการรถไฟ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อาหารพื้นเมือง ตลาดย้อนยุค การแสดงของม้า เป็นต้น

งานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ - รถม้า จังหวัดลำปาง
สถานที่ : สถานีรถไฟนครลำปาง ตำบล สบตุ๋ย อำเภอเมือง ลำปาง
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย