กุมภาพันธ์


งานประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองตํ่า ตามรอยอารยธรรมขอม จังหวัดบุรีรัมย์

งานประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองตํ่า ตามรอยอารยธรรมขอม จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ณ ปราสาทเมืองตํ่า ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์


เพื่อสืบสานวิถีชีวิตพื้นบ้าน และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแหล่งโบราณสถานอันลํ้าค่าของชุมชน ชมการแสดงแสง สี เสียง อันยิ่งใหญ่ตระการตา บอกเล่าเรื่องราวตำนานพื้นบ้านพร้อมทั้งรับประทานอาหารเย็น “โฮบบายละเงียจ” ในรูปแบบโตก อาหารพื้นบ้าน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม “ตลาดโบราณ”

สถานที่ : ปราสาทเมืองตํ่า ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย