มีนาคม


ไหว้ครูมวยไทยวันนายขนมต้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่นายขนมต้มสามารถเอาชนะนักมวยพม่าได้ จึงทำ ให้วันที่ ๑๗ มีนาคมของทุกปี เป็นวันนายขนมต้ม หรือวันมวยไทย


เพื่อเป็นเกียรติต่อนักมวยไทย รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย พิธีไหว้ครูมวยไทยและการแข่งขันมวยไทย

ไหว้ครูมวยไทยวันนายขนมต้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานที่ : อนุสาวรีย์นายขนมต้ม ตำบล บ้านกุ่ม อำเภอ บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย