มกราคม


เทศกาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี

ในวันขึ้น ๑๕ คํ่าเดือน ๓ ของทุกปีจะมีงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว งานสมโภชนี้จะมีความยิ่งใหญ่มโหฬาร จะมีมหรสพ ๒ อย่าง ที่จะขาดเสียมิได้ คือ งิ้ว และมโนราห์ จะจัดแสดงบนโรงถาวรหน้าศาลเจ้า เพราะถือว่าเจ้าแม่ชอบดูศิลปะการแสดงทั้ง ๒ อย่างนี้มาก


มีการหามพระลุยไฟตอนเช้าตรู่ของวันขึ้น ๑๕ คํ่า โดยธรรมเนียมปฏิบัติพระหมอ(เฉ่งจุ้ยโจวซือ) จะเป็นคานหามนำ (ประธาน) ตามด้วยคานหามเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นอันดับ ๒ แล้วต่อด้วยคานหามพระองค์อื่นๆ ตามความเหมาะสม

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย