สิงหาคม


เทศกาลกุ้งเดินขบวน จังหวัดอุบลราชธานี

เทศกาลกุ้งเดินขบวน เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงปลาย ๆ ฤดูฝน ประมาณเดือนกันยายน กับเทศกาลกุ้งเดินขบวน ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่มีกุ้งนับแสนตัวเดินทวนนํ้ายามคํ่าคืน ณ บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี เป็นนํ้าตกขนาดเล็กบรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ และในช่วงฤดูฝนหรือนํ้าหลาก จะมีปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวน


กุ้งเดินขบวนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยากสามารถชมได้ในเวลากลางคืน กุ้งก้ามกรามจะเดินทวนกระแสนํ้าขึ้นไปวางไข่จำนวนเป็นล้านๆ ตัว นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาชมได้ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม - กลางเดือนตุลาคม ของทุกปี

เทศกาลกุ้งเดินขบวน จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ : น้ำตกแก่งลำดวน ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย