มกราคม


งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ จังหวัดยโสธร

งานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถียโสธร จัดขึ้นที่อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และอนุรักษ์พันธ์ุข้าวไทย


สืบสานประเพณี บุญกุ้มข้าวใหญ่ให้คงอยูคู่ก่ บั สังคมเกษตรกรรม ของชาวจังหวัดยโสธร และยงั ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชนอีสาน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เดินทางเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

สถานที่ : ที่ว่าการอําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย