พฤศจิกายน


ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จังหวัดตาก

ประเพณีลอยกระทงสายของจังหวัดตาก เป็นประเพณีที่นำเอาพระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน งานศิลปวัฒนธรรมมาหล่อหลอมรวมกันจนเป็นรูปแบบที่โดดเด่นปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน โดยใช้กะลามะพร้าวเป็นกระทง เมื่อนำมาลอยจะไหลไปตามร่องนํ้าเป็นสายยาวต่อเนื่อง มีแสงไฟในกะลาส่องแสงระยิบระยับดูสวยงาม


พัฒนารูปแบบจากการลอยในชุมชนมาเป็นการแข่งขันกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง และได้รับพระราชทานพระประทีปจากพระบรมวงศานุวงศ์รวม ๑๐ พระองค์ มาลอยเป็นปฐมฤกษ์ก่อนการแข่งขันจะมีขบวนแห่ที่สวยงามและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของแต่ละชุมชน

ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จังหวัดตาก
สถานที่ : ลานกระทงสาย จังหวัดตาก
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย