ตุลาคม


งานเทศกาลกินเจ จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล

ประเพณีการกินเจจะกำหนดวันตามจันทรคติ คือเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น ๑ คํ่า ถึง ขึ้น ๙ คํ่า เดือน ๙ ตามปฏิทินจีนทุกๆ ปี รวม ๙ วัน ๙ คืน มีจุดเริ่มต้นจากประเทศจีน สำหรับเมืองไทยความเชื่อเรื่องการกินเจ เป็นไปในแนวทางของการละเว้นการเอาชีวิตของสัตว์ เพื่อเป็นสักการะบูชาแก่พระพุทธเจ้า และมหาโพธิสัตว์กวนอิม อาจเนื่องจากการแพร่หลายของการละเว้นการกินเนื้อวัว ในกลุ่มคนที่นับถือ "เจ้าแม่กวนอิม"


การกินเจจึงเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมเพื่อสักการะเทศกาลกินเจจัดอยู่ในหลายพื้นที่ อาทิ เช่น
- งานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- งานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต
- งานเทศกาลกินเจ จังหวัดระนอง
- งานประเพณีถือศีลกินเจ จังหวัดสตูล

งานเทศกาลกินเจ จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล
สถานที่ : ภูเก็ต
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย