เมษายน


ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ จัดขึ้นในวันที่ ๑๔ เมษายน ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทย


ชุมชนจะจัดทำ ต้นดอกไม้ใหญ่ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน และนำไปแห่รอบพระอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา


ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

สถานที่ : ตำบล แสงภา อำเภอ นาแห้ว เลย

ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย