กุมภาพันธ์


งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย จังหวัดเลย

เป็นงานสำคัญประจำจังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่ ประเพณี วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด


กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอ การออกร้านและนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชนภายในจังหวัด การแสดงทางวัฒนธรรมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของทุกอำเภอ

สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดเลย
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย