ตุลาคม


ประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มนํ้าหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทาน มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มนํ้าหลังสวน มีมาประมาณ ๑๗๐ ปี มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาก่อนในสมัยรัชกาลที่ ๕ การแข่งเรือยาว “ขึ้นโขนชิงธง” เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่พิเศษหนึ่งเดียวในประเทศ ที่ใช้วิธีการจับหวายแถบธงเป็นเกณฑ์การตัดสิน ไม่ได้ตัดสินว่า เรือใดถึงเส้นชัยก่อน ประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มนํ้าหลังสวน เริ่มในวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑ ซึ่งเป็นวันออกพรรษาของทุกปี


หมายเหตุ : การแข่งเรือยาวขึ้นโขนชิงธง (การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว) เป็นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มนํ้าหลังสวน จังหวัดชุมพร
สถานที่ : ตำบล หลังสวน อำเภอหลังสวน ชุมพร
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย