พจนานุกรมพุทธศาสน์

หมวด ก

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : ความหมายของคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
ขจร - โขมทุสสนิคม


พระธรรมปิฎก (ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โรงพิพม์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร  2538  หน้า 26 - 28จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย