พจนานุกรมพุทธศาสน์

หมวด ห

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : ความหมายของคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา

หงายบาตร - หัตถบาส
หายนะ - เหมกมาณพ
เหมันตฤดู - ให้โอกาส


พระธรรมปิฎก (ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โรงพิพม์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  2538  หน้า 354 - 356.


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย