ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

พระกระยาหารมื้อสุดท้าย

...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย