คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

“…เมื่อว่าโดยย่อ ตามหลักพระศาสนา พ่อแม่นั้นทำหน้าที่สำคัญ คือ
๑. ท่านห้ามปรามเราไม่ให้ทำ ความชั่วช้าเสียหาย ป้องกันเราไม่ให้ตกไปในทางที่ตํ่าทรามมีอันตราย
๒. ท่านสั่งสอนแนะนำเราให้ตั้งอยู่ในความดี ชักนำเราให้มุ่งไปในทางที่จะพบความสุขความเจริญ
๓. ท่านให้เราได้เล่าเรียนศิลปวิทยา มีความรู้ที่จะไปประกอบอาชีพการงานเพื่อตั้งตัวให้เป็นหลักฐานต่อไป
๔. ถึงเวลาถึงวัยที่จะมีครอบครัวท่านก็เป็นธุระเอาใจใส่จัดแจงช่วยเหลือ โดยรับที่จะทำด้วยความเต็มใจ
๕. ทรัพย์สมบัติของท่าน ก็เป็นของลูกนั่นเอง ซึ่งท่านจะมอบให้ในเวลาอันสมควรเป็นระยะๆ ไป จนครั้งสุดท้ายที่เรียกว่ามรดก…”

คุณบิดามารดา-สุดพรรณนามหาศาล

^ คลิกที่ปุ่มลูกศรลง=เปิดหน้าถัดไป , ปุ่มลูกศรขึ้น=ย้อนกลับ | ปุ่ม – + ย่อ/ขยายข้อความ

——————————————————————————————————————–


Go to top


จีรัง กรุ๊ป

Copyright © 2018. All rights reserved.