ธรรมะคือเรื่องของจิตใจ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)

ธรรมะ คือเรื่องของจิตใจ

พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)
วัดอโศการาม จ. สมุทรปราการ-ธรรมะ- คือเรื่องของจิตใจ


การพูดก็เป็น -ธรรม-
เจตนาที่พูดก็เป็น -ธรรม-
คนที่จะฟังก็ต้องตั้งใจให้เป็น-ธรรมะ- ด้วย
จึงจะเป็น -ธรรม-


เมื่อองค์ทั้งสามนี้ได้สันนิบาตกันขึ้น
ก็ย่อมเกิดประโยชน์แก่การฟังธรรม เป็นเอนกประการ


(คัดลอกบางตอนจาก : อานาปานานุสรณ์ตอนต้น
ใน แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา-กัมมัฏฐานเรียบเรียงจาก โอวาท ๔ พรรษา
ของ พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)
วัดอโศการาม จ. สมุทรปราการ, หน้า ๒๕๙)


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• "ศีลเป็นเครื่องสงบกายวาจา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• ๔๓.ปางลีลา

• "เพราะบุญเพราะบาป" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• เงินกับเพื่อนที่แท้จริง

• เจลแอลกอฮอล์ตรางู 70%

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย