"ศีลบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
"ศีลบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา"

" .. ปัญญาจะเกิดขึ้นก็เพราะสมาธิหนักแน่น สมาธิที่จะหนักแน่นได้ก็เพราะมีศีลบริสุทธิ์เสียก่อน "สมาธิต้องอาศัยปัญญา" คอยช่วยด้วยเหมือนกัน ต้องมีอุบายแยบคายสำหรับที่จะชำระจิตใจของตน ให้จิตปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงลงได้

"ศีลจะบริสุทธิ์ได้เพราะปัญญาเห็นชัดตามความเป็นจริง" เห็นโทษเห็นภัยในการไม่รักษาศีล เมื่อเห็นโทษแล้วจึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ .. "

เทสโกวาท
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

6,501จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย