การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเยอรมัน

 

ชาวเยอรมันความสนใจในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ แต่มีจำนวนไม่มากนัก โดยชาวพุทธกลุ่มแรกในเยอรมนี นำโดย ดร.คาร์ล ไซเดนสตือเกอร์ (Dr.Karl Seidenstuecker) ได้ก่อตั้งสมาคมเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเยอรมนี ขึ้นที่เมืองเลปซิก เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๖ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเยอรมนีและส่งเสริมการศึกษาทางวิชาพระพุทธศาสนา

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเยอรมันตะวันตกดำเนินการโดยเอกชน มีการจัดพิมพ์วารสารและจุลสารออกเผยแพร่ นอกจากนี้ก็มีการจัดปาฐกถาธรรมและสนทนาธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นประจำ หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ได้รับการตีพิมพ์เผยแผ่ถึง ๖ ชั่วอายุคน คือ หนังสือพุทธวจนะ ซึ่งเป็นหนังสือที่แปลและเรียบเรียงจากภาษาบาลีเป็นภาษาเยอรมัน โดยพระภิกษุชาวเยอรมันรูปแรก ฉายาว่า ท่านญาณดิลก หนังสือเล่มนี้ได้รับได้รับการตีพิมพ์ซ้ำอย่างมากมาย และถ่ายทอดเป็นภาษาอื่นๆ กว่า ๑๐ ภาษารวมทั้งภาษาไทยด้วย

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ พระพุทธศาสนาในเยอรมันก็หยุดการเคลื่อนไหว การดำเนินชีวิตแบบชาวพุทธซบเซามาก เพราะพรรคสังคมนิยมแห่งชาติ ไม่ต้องการให้มีการดำเนินการของศาสนาใดๆ ทั้งนั้น หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบลง โดยเยอรมนีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สภาวการณ์อันเสื่อมทรามทางจิตใจทำให้ชาวเยอรมันหันมาพึ่งหลักธรรมทางศาสนา วัดวาอาราม ต่าง ๆ เริ่มบูรณะซ่อมแซม ชาวพุทธกลุ่มย่อยๆเริ่มกิจการทางศาสนา เริ่มมีการตีพิมพ์หนังสือชุดทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีผู้อ่านอย่างแพร่หลาย ความสนใจพระพุทธศาสนามีมากขึ้น เมื่อมีพระสงฆ์จากพม่าเดินทางเข้าไปในเยอรมนี ชาวเยอรมันตื่นเต้นสนใจมาฟังปาฐกถาของท่านเป็นอันมาก

ใน พ.ศ.๒๔๙๑ สมาคมมหาโพธิในศรีลังกา ได้ประกาศเอาพุทธสมาคมในมิวนิกเป็นสาขาทำให้พุทธสมาคมอื่นๆ ในเยอรมนีมีการประสานงานกับศรีลังกามากขึ้น และต่างก็สมัครเข้าเป็นสาขาของสมาคมมหาโพธิ

ใน พ.ศ.๒๔๙๒ เยอรมนีถูกแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ เยอรมนีตะวันตก และเยอรมนีตะวันออก รัฐบาลเยอรมนีตะวันออกมีท่าทีเป็นศัตรูต่อศาสนาต่างๆ เพราะลัทธิการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ พระพุทธศาสนาในเยอรมนีตะวันออกจึงต้องเสื่อมลง มีเพียงองค์การเดียวที่ให้ความสนใจในการศึกษาพระพุทธศาสนาคือ มหาวิทยาลัยเฮล ในเยอรมนีตะวันตกนั้นกฎหมายก็ไม่ได้รับรองพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาหนึ่งที่มีผู้นับถือในเยอรมนี แต่การติดต่อระหว่างกลุ่มชาวพุทธในเยอรมนีตะวันตกและสมาคมมหาโพธิในศรีลังกา ทำให้ชาวพุทธรวมตัวกันได้ มีสมาคมของชาวพุทธที่ดำเนินการเผยแพร่เอกสารต่างๆ และมีการบรรยายธรรมบันทึกเสียงออกเผยแพร่อีกด้วย

พระพุทธศาสนาในเยอรมนีในปัจจุบั

ในปัจจุบันประเทศเยอรมนีตะวันตกและเยอรมนีตะวันออกได้รวมกันเป็นประเทศเดียวแล้ว เรียกว่า ประเทศเยอรมนี ทำให้มีผู้นับถือพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้อาศัยอยู่ในเมือง ฮัมบูร์ก เบอร์ลิน สตุตการ์ต มิวนิก โคโลญจ์ และ แฟรงเฟิร์ต เป็นต้น นอกจากนี้ พระไตรปิฎก ก็ได้รับการแปลและพิมพ์เป็นภาษษเยอรมันเรียบร้อยแล้ว ส่วนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ จะกระทำกันที่ศาสนาสภาแห่งกรุงเบอร์ลิน
วัดในประเทศเยอรมนี ได้แก่ วัดพุทธวิหาร, วัดไทยมิวนิค, วัดพุทธาราม เบอร์ลิน

รายชื่อวัดไทยในประเทศเยอมัน

 
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย