"สติ นี้เป็นที่หนึ่ง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 "สติ นี้เป็นที่หนึ่ง"

" .. สตินี้เป็นที่หนึ่งขึ้นเลย การภาวนาต้องขึ้นอยู่กับสติ ไม่ขึ้นอยู่กับอะไร
ก่อนอื่น สติต้องสำคัญ ให้ติดแนบอยู่กับการภาวนาของตน

ผู้ที่ริเริ่มในการภาวนา ยังไม่มีอะไรเป็นที่เกาะยึด ให้นำคำบริกรรมภาวนา
เข้ามาเกาะ มายึด เช่น พุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ หรือ อานาปานสติ

อารมณ์ใดก็ตาม ตามแต่จริตนิสัยชอบในอารมณ์นั้น ก็ให้นำเข้ามาบริกรรม
แล้วมีสติติดแนบเหมือนกันหมด .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๘
 

5,431


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย