ธรรมะโคนต้นโพธิ์

 songpon  

หลวงพ่อวีระ สีละโชโต ประธานสงฆ์วัดป่าสร้างขุ่ย อ.พังโคน จ.สกลนคร
หลวงพ่อวีระ สีละโชโต เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามหลักธรรมคำสอน ธุดงค์มาอยู่ จ.สกลนครเมื่อประมาณ ปี 2545 โดยมีเจตนารมย์ที่จะสอนธรรมะแก่ผู้สนใจปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข์ โดยไม่แบ่งแยกนิกายหรือแบ่งสายแบ่งสี และมีแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเน้นไปที่การเปิดปัญญาให้คนได้เข้าใจเข้าถึงหลักธรรมคำสอนด้วยการปฏิบัติตามหลักอริยสัจแบบตรงๆ จึงไม่เน้นที่การก่อสร้างศาสนวัตถุมากนัก (แต่ก็เปิดโอกาสให้ท่านที่มีความพร้อมและมีศรัทธา)วัดป่าสร้างขุ่ยจึงเป็นสถานที่ปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมะ แบบทางเลือกสำหรับผู้สนใจธรรมะสายตรงโคนต้นโพธิ์ โดยมีแนวนโยบายที่จะสอนให้คนได้เข้าถึงความสงบเย็นอย่างพุทธะ ดังคำขวัญว่า
"ที่นี่ไม่มีเรื่องอย่างนี้ ดูหมอ ต่อดวงชะตา บอกใบ้ให้หวย สะเดาะเคราะห์
ทำเสน่ห์หมอวิเศษแจกเครื่องรางของขลัง และที่นี่ไม่แจกซองเรี่ยไร"
เพราะพระพุทธศาสนาคือแนวทางของผู้ฉลาดไม่เชื่อถืออะไรอย่างงมงาย ทุกคำสอนของพระพุทธศาสนาชอบด้วยเหตุและผลที่อธิบาย และนำสู่การปฏิบัติเพื่อพ้นทุกได้จริงด้วยตัวเอง ไม่ต้องอ้อนวอน

ที่มา : ทรงพล

5,422


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย