"โลกเย็นเพราะเมตตายิ่ง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "โลกเย็นเพราะเมตตายิ่ง"

" .. "โลกเย็นเพราะเมตตายิ่ง โลกร้อนเพราะเมตตาหย่อน" นี่เป็นความจริงที่ควรยอมรับและควรแก้ไข อันการแก้ไขนั้น ก็ต้องไม่ไปแก้ที่ผู้อื่น "ต้องแก้ที่ตัวเอง แก้ที่ตัวเองให้ยิ่งด้วยเมตตา" หรือให้มีเมตตายิ่งขึ้นนั่นเอง เมื่อมีเมตตาอย่างจริงใจแล้ว จะเป็นเหตุให้เกิดผลงานมากมาย "เป็นคุณทั้งแก่ผู้รับ และเป็นคุณทั้งแก่ผู้ให้" .. "

"พระคติธรรม"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 

5,439จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย