"เรียกว่าถึงเมืองพอ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 เธงเธดเธฃเธดเธขเธฐ12  

.
 "เรียกว่าถึงเมืองพอ"

" .. เมื่อพุทโธเต็มหัวใจแล้ว "ใจกับคำว่าพุทโธเป็นอันเดียวกันแล้ว ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้ว นั้นเรียกว่าถึงเมืองพอ" พ้นแล้วจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย จากความหาบหามความทุกข์ความลำบาก ด้วยวิบากแห่งกรรม ดีชั่วต่าง ๆ

ตั้งแต่บัดนั้นไปแล้วเรียกว่า "นิพพานเที่ยง" คือใจที่ไม่มีอะไรเข้ากระทบกระเทือนให้มีได้มีเสียนั้นแล เรียกว่าใจเที่ยง "ใจที่บริสุทธิ์เป็นธรรมทั้งดวงแล้ว เรียกว่า นิพพานเที่ยง" มีอยู่กับพระพุทธศาสนาของเราที่สอนไว้ อย่างสด ๆ ร้อน ๆ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
๒๗ ธันวาคม พุทธคักราข ๒๕๔๑ 

5,416จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย