"จิตนำไป" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12  

.
 "จิตนำไป"

" .. พุทธภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้แปลความว่า "โลกอันจิตย่อมนำไป" โลกเล็ก ๆ ก็คือตัวเราของทุกคน "จิตทีนำโลกเล็ก ๆ ไปก็คือจิตของตัวเราทุกคน"

"จิตของผู้ใดก็นำโลก คือตัวของผู้นั้นไป" ไปไหนก็ได้ ไปดีไปชั่ว ไปสุขไปทุกข์ ไปสูงไปต่ำ ทุกคนและทุกโลกเล็ก ๆ สามารถไปได้ทั้งนั้นถ้าจิตนำไป "จิตดีก็นำไปดี จิตชั่วก็นำไปชั่ว" จิตสุขก็นำไปสุข จิตทุกข์ก็นำไปทุกข์ จิตสูงก็นำไปสูง จิตต่ำก็นำไปต่ำ

จึงมีพุทธภาษิตกล่าวไว้แปลความว่า "เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติเป็นอันหวัง เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุคติเป็นอันหวังได้"

- การฝึกจิตเป็นความดี - "จิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้" - จิตที่คุ้มครองแล้วนำสุขมาให้ - จงตามรักษาจิตของตน - พึงรักษาจิตของตนเหมือนคนประคองบาตรเต็มด้วยน้ำมัน - "ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิต" เป็นต้น .. "

"แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๖ "
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
 

5,533

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย