"สติ ควบคุมใจ" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12  

 "สติ ควบคุมใจ"

" .. "ผู้ที่สามารถรักษาจิตใจให้เป็นปรกติได้" ไม่ว่าจะประสบเหตุการณ์ที่พึงยินดีหรือพึงยินร้ายเพียงใดก็ตาม "ย่อมเป็นผู้มีความสุขทางใจสม่ำเสมอ"

"อันความสุขทางใจนี้ เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ก็ด้วยการมีสติควบคุมใจของตนเอง" ให้รู้เท่าทันความจริงดังกล่าวแล้ว "ไม่ยึดมั่นว่าอะไร ๆ ทั้งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงจะไม่สิ้นสุด" เหตุการณ์ก็เช่นกัน "ชีวิตก็เช่นกัน ต้องเปลี่ยนแปลง ต้องสิ้นสุด" .. "

"การบริหารจิตสำหรับผู้ใหญ่"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 

http://www.dhammajak.net/forums/viewforum.php?f=6

5,423จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย