โครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรพิเศษ คอร์สเข้ม (อาสาฬหบูชา)อวันที่ ๑ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี ๑๑๑๑๐

 ooh3939  

โครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรพิเศษ คอร์สเข้ม (อาสาฬหบูชา)
วันที่ ๑ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี ๑๑๑๑๐
โครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรพิเศษ(อาสาฬหบูชา)
ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทร.๐–๒๙๒๑-๒๑๒๘ , ๐-๘๗๘๘๒-๓๕๔๔
.........................
องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง(ฝ่ายวิปัสสนา) ตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เป็นเสมือนโอสถอันทรงสรรพคุณวิเศษที่สามารถลดอวิชชาและกิเลส อันเป็นเหตุแท้จริงของความทุกข์ได้ ผู้ทดลองปฏิบัติเมื่อได้พบด้วยตนเองว่าได้ทั้งปัญญาและความสุขก็เกิดศรัทธาที่จะขยายผลแห่งการปฏิบัติให้กว้างไกลออกไปถึงบุคคลอื่นด้วย องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง(ฝ่ายวิปัสสนาฯ) จึงถือเอาการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเป็นกิจกรรมสำคัญตลอดมา
ด้วยปณิธานดังกล่าวข้างต้นนี้ และเพื่อเป็นการฝึกฝนประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้มีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติ เบื้องต้นเพื่อพัฒนาตนเอง จึงสอนวิปัสสนาในแนวสติปัฎฐาน(พอง-ยุบ) ในหลักสูตรพิเศษ
การสอนนั้นเหมาะแก่ผู้ที่เปี่ยมด้วยความศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฎฐาน เพราะการปฏิบัติแม้จะใช้ห้องปฏิบัติธรรม แต่ผู้ปฏิบัติจะต้องเดินจงกรม นั่งสมาธิ และกำหนดอริยาบถย่อยด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และรักษาเวลาในการเดินการนั่งแต่ละบังลังก์ให้ลื่นไหลไปได้ด้วยตนเอง โดยไม่มีวิทยากรควบคุม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. อายุ ๑๘ ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
๒. เป็นผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน ๔ และสามารถเปิดใจยอมรับเทคนิคใหม่ ๆ
ในการปฏิบัติที่วิปัสสนาจารย์จะถ่ายทอดให้ ด้วยความเต็มใจ
๓. เป็นผู้ที่เคยปฏิบัติวิปัสสนามาแล้วและยังไม่เคยปฎิบัติมา
๔. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวอันก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ และมีสุขภาพจิตที่เข็มแข็ง
๕. เป็นผู้ที่สามารถดูแลตนเองได้อย่างเต็มที่ เพราะผู้ปฏิบัติจะต้องควบคุมเวลาในการเดินจงกรม นั่งสมาธิแต่
ละบัลลังก์ ตลอดจนกำหนดอิริยาบถย่อยให้จดจ่อ
๖. เป็นผู้ที่สามารถรักษาศีล ๘ ได้อย่างเคร่งครัด และสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ โดยเคร่งครัด


ระเบียบในการปฏิบัติ

ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. สามารถอยู่ปฏิบัติได้ตลอดหลักสูตร
๒. รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด
๓. พึงเจริญสติ กำหนดรู้อาการของกาย ใจ อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง แม้ในเวลาพักผ่อน
๔. เป็นผู้มีความเพียรในการสำรวมอินทรีย์ตลอดเวลา
๕. ไปสอบอารมณ์ตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
๖. งดเว้นการพูดคุยตลอดเวลาที่กำหนดในหลักสูตรการปฏิบัติ ยกเว้นพูดกับอาจารย์หรือ
ผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น หากเตือนแล้วไม่เชื่อฟัง มีสิทธิเชิญออกจากการปฏิบัติ
๗. งดเว้นการเขียน การอ่าน การฟังวิทยุเทป งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
๘. งดพูดคุย หรือสอบอารมณ์กันเอง
๙. หากมีความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ให้ปรึกษาอาจารย์หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
๑๐. ไม่ออกนอกบริเวณอาคาร และสถานที่ที่กำหนดให้
๑๑. งดพบผู้มาเยี่ยม โดยมิได้รับอนุญาตจากอาจารย์
๑๒. งดสูบบุหรี่และยาเส้น
๑๓. ไม่ยืนดื่มน้ำ ไม่ยืนรับประทานอาหาร และไม่รับประทานอาหารเสียงดัง
๑๔. ไม่เก็บสะสมอาหารทุกชนิดในห้องพัก เพื่อป้องกันมดและแมลงต่าง ๆ จะมารบกวน
๑๕. กรณีต้องการความช่วยเหลือ ให้เขียนแทนคำพูด และส่งให้ผู้ประสานงานโครงการ
๑๖. ปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติ และระเบียบของศูนย์วิปัสสนาฯ อย่างเคร่งคัด
ยกเว้นกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
๑๗. ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติของหลักสูตรได้ จะยินยอมออกจากการปฏิบัติ
โดยไม่มีข้อโต้แย้ง


การเตรียมตัว เตรียมใจ
๑. วางความรู้เดิมทั้งหมดไว้ที่บ้าน และทำตนประหนึ่งว่าท่านเป็นนักเรียน ที่เพิ่งเริ่มการเรียนรู้
เพื่อรับประสบการณ์ใหม่ ๆ
๒. วางภารกิจทั้งหลายไว้ที่บ้าน ตัดความกังวลในทุก ๆ เรื่อง
๓. วาง ยศศักดิ์ ฐานะ ตำแหน่ง ทั้งหมดไว้ที่บ้าน
๔. ตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


การเตรียมของใช้
๑. เตรียมเสื้อผ้าให้พอใช้ตลอดเวลาที่กำหนดในโครงการ โดยไม่มีการซักรีด
๒. เตรียมของใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน หวี ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัวที่จำเป็น ฯลฯ


การแต่งกาย
เพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และสถานที่ ผู้ปฏิบัติควรแต่งกาย ด้วยเสื้อสีขาวล้วน (ไม่มีลวดลายรูปภาพ หรือข้อความใดๆ เสื้อแบบสุภาพ มีแขน ตัวยาวคลุมสะโพก ไม่รัดรูป ไม่บาง )
๑. สุภาพบุรุษ
- สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว และกางเกงขายาว
- ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า
๒. สุภาพสตรี
- สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว ผ้าถุงหรือกระโปรงยาวเหนือข้อเท้า ห่มสไบ( จัดเตรียมมาเองหรือจำหน่ายที่ห้องจับจ่ายได้บุญของศูนย์
- ไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อไม่มีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง
- ไม่สวมใส่กางเกงขาสั้น,ขาสามส่วน
* สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่สวมชุดนอน เสื้อผ้าสีฉูดฉาด มีลวดลายและมีตัวหนังสือบนเสื้อและกางเกง
..................................................................................................................

****รับจำนวนจำกัดเพียง ๓๐ ท่าน***
เพื่อเป็นสัปปายะสำหรับในการปฎิบัติ และเพื่อจะได้สอบอารมณ์ทุกท่าน
........................................................................................................................
ติดต่อปฎิบัติธรรม : ณ องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทร.๐-๘๗๘๘๓-๓๕๔๔, ๐–๒๙๒๑-๒๑๒๘ ,

........................................................................................................................
กำหนดการปฏิบัติประจำวัน
กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตรพิเศษ

กำหนดการวันเปิดการอบรม
๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน/เข้าที่พัก
๐๙.๓๐ น. ปฐมนิเทศการปฏิบัติโดยพระอาจารย์
สาธิตการปฏิบัติ
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. พิธีสมาทานกรรมฐาน/เริ่มปฏิบัติ
กำหนดการประจำวัน
๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน สรีระกิจ
๐๔.๓๐ น. โยคีทุกคนทำความเพียรในห้องปฏิบัติธรรม
๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๗.๓๐–๑๑.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ณ ห้องปฏิบัติธรรม
ส่งอารมณ์
๑๑.๑๐–๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. พักผ่อน
๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ณ.ห้องปฏิบัติธรรม
ส่งอารมณ์
๑๗.๐๐–๑๗.๓๐ น. ดื่มน้ำปานะ
๑๗.๓๐–๑๙.๑๕ น. สวดมนต์เย็น
๑๙.๑๕ น. โยคีพร้อมกันที่ห้องปฏิบัติธรรม
๑๙.๓๐–๒๐.๓๐ น. พระธรรมเทศนา
๒๐.๓๐–๒๒.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๒๒.๐๐ น. เจริญสติจนกระทั่งหลับไป

กำหนดการวันปิดการอบรม
๐๔.๐๐ - ๐๔.๓๐ น. ตื่นนอน สรีระกิจ
๐๔.๓๐ - ๐๖.๐๐ น. ปฏิบัติ
๐๖.๓๐ - ๐๗.๔๕ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๗.๔๕ น. พร้อมกันที่ห้องปฏิบัติ
ตอบแบบประเมินผล
๐๙.๐๐–๑๑ น. ไขปัญหาธรรมและให้โอวาท โดยพระอาจารย์
สมาทานศีล ๕
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางกลับบ้าน
………………..จบรายการ……………….

หมายเหตุ
- ผู้ปฏิบัติต้องไปสอบอารณ์กับพระอาจารย์ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ให้ และควรไปก่อนเวลาเล็กน้อย
- ผู้ปฏิบัติสามารถจัดเวลาในการอาบน้ำชำระกาย ตามเวลาอันสมควรเหมาะสม
- ผู้ปฏิบัติต้องรักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด
- ทางศูนย์ฯได้จัดเครื่องดื่มไว้ให้โยคีผ่อนคลายอิริยาบถ และเพื่อฝึกการกำหนดอิริยาบถย่อย


ที่มา : çûԺѵԸѡٵþ (˺٪)ѹ - ԧҤ Ѵͧ ҧѡѲ ҧǷͧ

6,037


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย