ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วันปีใหม่ 29 ธ.ค.2566 - 1 ม.ค. 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี 45 หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

 มหาราชันย์  

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วันปีใหม่ 29 ธ.ค.2566 - 1 ม.ค. 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี 45 หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
..
การปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติเป็น " แก่นพรหมจรรย์ " ในพระพุทธศาสนา
เป็นการใช้ปัญญาที่เฉียบคม ทำลายกิเลสสังโยชน์ พร้อมกับดับขันธ์ได้ด้วย
...
ผู้สนใจศึารษาเรียนรู้ โทร. 085 - 400 - 1303
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
...
... สิ่งที่มีบริการให้
-เต็นท์นอนในร่ม 1 หลัง
-อาหารและเครื่องดื่มวันละ 2 มื้อ
-ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน
-พัดลม
-Wifi
- การรักษาพยาบาล

ตารางปฏิบัติธรรมประจำวัน (อาจปรับเปลี่ยนตามความสามารถของผู้เรียน)

29 ธันวาคม 2566
07.00-09.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
และฝึกจิตให้บรรลุปฐมฌานพร้อมกันทุกท่าน
09.00-12.00 น.
... ภาคทฤษฎี – ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเบื้องต้น
1.ความหมายของธรรมะและสภาวะวัตถุธรรม
-เหตุ และผลคืออะไร?
-พระพุทธศาสนา คืออะไร?
-ใบไม้ในกำมือ คืออะไร?
-ปฏิบัติอริยสัจ ๔ ด้วยปัญญาวิมุติเจโตวิมุติ คืออย่างไร?
- Mind Map ธรรมะคืออะไร?
-แค่ไหนเรียกว่าบุคคลผู้ปฏิบัติธรรม?
-ปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุโสดาบัน?
... ภาคปฏิบัติ – ฝึกฌานสมาบัติ 8 และปริวัฏฏะญาณ 12
1.ละนิวรณ์ 5 บรรลุรูปฌาน 4 อรูปฌาน 4 มีอริยสัจ 4 เป็นอารมณ์
2.อบรมจิตให้บริสุทธิ์ ขาวรอบ ตั้งมั่น มีอำนาจ อ่อน ควรแก่การงาน3.แล้วน้อมจิตตามข้อ 2.นั้นเจริญอริยสัจ 4 โดยปริวัฏฏะญาณ 12 มีฌาน 4 เป็นบาท
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
... ภาคทฤษฎี – ปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติแตกต่างกันอย่างไร?
1. Mind Map การปฏิบัติแบบปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติ
เจโตวิมุติ อันไม่กำเริบ เป็นแก่นพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนา
-การบรรลุธรรมเรียงตามลำดับขันธ์ และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับญาณ เคียงคู่กันไป
2.นิพพานในพระพุทธศาสนาคืออะไร ??
... ภาคปฏิบัติ – เจริญอนัตตลักขณะสูตรมีฌาน 1 – 4 เป็นบาท
16.00-18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและอาบน้ำ
18.00-21.00 น.
... ภาคทฤษฎี
1.ปฏิจจสมุปบาท นานาภาวะ เอกภาวะ และสัพพะภาวะ
2.ความสัมพันธ์ของอริยสัจ 4 และปฏิจจสมุปบาท
3.ความแตกต่างระหว่าง สัตว์ หรือสัตตานัง และคู่บุรุษ 4 คู่
4.กิจของปัญญาวิมุติและกิจของเจโตวิมุติ
... ภาคปฏิบัติ – เจริญเจโตวิมุติโดยมีฌานสมาบัติ 8 และกสิณ 8 เป็นบาท
21.00-23.00 น. ภาคทฤษฎี สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
23.00-05.30 น. นอน

30 ธันวาคม 2566
05.30-06.00 น. ตื่นนอน
06.00-07.30 น.
... ภาคปฏิบัติแบบปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติ
เจริญอานาปานสติแบบสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีฌาน 4 เป็นบาท
1.เจริญอานาปานสติให้มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
2.เจริญอานาปานสติเพื่อบำเพ็ญสติปัฏฐาน 4 ให้บริบูรณ์ โดยมีฌาน 4 เป็นบาท
3.เจริญสติปัฏฐาน 4 เพื่อบำเพ็ญโพชฌงค์ 7 ให้บริบูรณ์ โดยมีฌาน 4 เป็นบาท
4.เจริญโพชฌงค์ 7 เพื่อบำเพ็ญวิชชาและวิมุติ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อการสละวางทุกสิ่งทุกอย่าง โดยมีฌานสมาบัติ 8 และกสิณ 8 เป็นบาท
... ภาคทฤษฎี
1. Mind Map ความรู้เรื่องวิชชาและจรณะ อุปมาพระบรมราชโองการหรือคำสั่ง กับพระธรรมเทศนา วิชชาและจรณะทำลายสังโยชน์ 10 ได้อย่างไร??
2.สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
07.00-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า – อาบน้ำ
09.00-12.00 น.
... ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ
เจริญมัคคจิต 4 โดยเจริญอริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาทของปริวัฏฏะญาณ 12
... ภาคทฤษฎี
1. Mind Map เรียนรู้การเจริญสติปัฏฐาน 4 แบบปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติแตกต่างกันอย่างไร ??
-สติปัฏฐาน 4 ในพระสูตร
-สติปัฏฐาน 4 ในพระอภิธรรม
-การปฏิบัติเจริญสติปัฏฐาน 4 แบบสุขาปฏิปทา และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับขันธ์
2. Mind Map ความรู้เรื่องสามัญผลในพระพุทธศาสนา
-การปฏิบัติวิชชา 8 แบบสุขาปฏิปทา และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับญาณ
3. สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
... ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ
1.การปฏิบัติแบบบุรุษอาชาไนยด้วยพระคาถาธรรมบทในบทอรหัตตมัคค
2.ฝึกปัญญาในความสำเร็จด้วยอำนาจแห่งการอธิษฐาน เป็นญาณลำดับที่ ๕๐ เป็นบาทแก่เจโตวิมุติ
-ตั้งกายเอาไว้ในจิต ตั้งจิตเอาไว้ในกาย
-น้อมจิตไปด้วยอำนาจกาย น้อมกายไปด้วยอำนาจจิต
-ตั้งไว้ยิ่งซึ่งจิตด้วยอำนาจกาย ตั้งไว้ยิ่งซึ่งกายด้วยอำนาจจิต
-ก้าวลงสู่สุขสัญญา และละหุสัญญา
-อำนาจแห่งการอธิษฐาน
... ภาคทฤษฎี
1.วิชชาและจรณะทำให้บารมี ๑๐ เต็มได้อย่างไร ??
2.บารมี ๑๐ เพื่อการบรรลุธรรม มีความเพียร สัจจะ ขันติ และอธิษฐาน เป็นหัวหน้า
3.สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
16.00-18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและอาบน้ำ
18.00-21.00 น. ภาคปฏิบัติแบบปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติ
1.เจริญปฏิจจสมุปบาทสายเหตุให้เกิดทุกข์มีฌาน 4 เป็นบาท
2.เจริญปฏิจจสมุปบาทสายทางเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์มีฌาน 4 เป็นบาท
21.00-23.00 น.
... ภาคทฤษฎี
1.ความรู้เรื่องศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 และศีลอริยะต่างกันอย่างไร ??
2.สัจจะ 4 ของขันธ์ 5
3.สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
23.00-05.30 น. นอน

31 ธันวาคม 2566
05.30-06.00 น. ตื่นนอน
06.00-07.30 น.
... ภาคปฏิบัติแบบปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติ
เจริญอานาปานสติแบบสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีฌาน 4 เป็นบาท
1.เจริญอานาปานสติให้มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
2.เจริญอานาปานสติเพื่อบำเพ็ญสติปัฏฐาน 4 ให้บริบูรณ์ โดยมีฌาน 4 เป็นบาท
3.เจริญสติปัฏฐาน 4 เพื่อบำเพ็ญโพชฌงค์ 7 ให้บริบูรณ์ โดยมีฌาน 4 เป็นบาท
4.เจริญโพชฌงค์ 7 เพื่อบำเพ็ญวิชชาและวิมุติ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อการสละวางทุกสิ่งทุกอย่าง โดยมีฌานสมาบัติ 8 และกสิณ 8 เป็นบาท
... ภาคทฤษฎี
สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
07.30-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า – อาบน้ำ
09.00-12.00 น.
... ภาคปฏิบัติ
เจริญโพชฌงค์ 7 แบบปัญญาวิมุติ และเจโตวิมุติ ฌาน 1-8
สติสัมโพชฌงค์ - ธัมมะวิจัยยะสัมโพชฌงค์ - วิริยะสัมโพชฌงค์ - ปีติสัมโพชฌงค์ - ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ - สมาธิสัมโพชฌงค์ - อุเบกขาสัมโพชฌงค์
... ภาคทฤษฎี
1.ความรู้เรื่องขั้นตอนการบรรลุธรรม สัทธา – ธรรมอันเป็นที่สิ้นไป
2.สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
... ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ
1.เจริญอนัตตลักขณสูตร มีฌาน 4 เป็นบาท
... ภาคทฤษฎี
1.ความรู้เรื่องอาสาวักขยญาณ อุปมาต้มยำกุ้งเปรียบเทียบกับอาสาวักขยญาณ
2.สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
16.00-18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและอาบน้ำ
18.00-21.00 น.
... ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติด้วยบทอรหัตตมัคค มีฌานสมาบัติ 8 กสิณ 8 เป็นบาท
21.00-23.00 น.
... ภาคทฤษฎี
1.ความสอดคล้องต้องกัน ไปในแนวเดียวกันของพระธรรมเทศนา เช่น มรรคมีองค์ 8
2.มงคลชีวิตในแง่ขันธ์ 5
3.สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
23.00-05.30 น. นอน

1 มกราคม 2567
05.30-06.00 น. ตื่นนอน
06.00-07.30 น.ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ
เจริญอานาปานสติแบบสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มีฌาน 4 เป็นบาท
1.เจริญอานาปานสติให้มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
2.เจริญอานาปานสติเพื่อบำเพ็ญสติปัฏฐาน 4 ให้บริบูรณ์ โดยมีฌาน 4 เป็นบาท
3.เจริญสติปัฏฐาน 4 เพื่อบำเพ็ญโพชฌงค์ 7 ให้บริบูรณ์ โดยมีฌาน 4 เป็นบาท
4.เจริญโพชฌงค์ 7 เพื่อบำเพ็ญวิชชาและวิมุติ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อการสละวางทุกสิ่งทุกอย่าง โดยมีฌานสมาบัติ 8 และกสิณ 8 เป็นบาท๔.ภาคทฤษฎี สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
07.30-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า - อาบน้ำ
09.00-12.00 น.ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ
1.เจริญ มัคคจิต 4 โดยเจริญอริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาทของปริวัฏฏะญาณ 12
2.ภาคทฤษฎี สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ
เจริญอนัตตลักขณสูตรมีฌาน ๔ เป็นบาท
ภาคทฤษฎี สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ
16.00 น. กลับบ้าน
...
ผลและอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ
1.หากบรรลุธรรมในชาตินี้จักได้คุณวิเศษณ์คือ บรรลุอรหัตตผลพร้อมด้วย ปฏิสัมภิทา 4 วิโมกข์ 8 อภิญญา 6 และวิชชา 3
2.หากบรรลุเสขธรรม 3 ภูมิขั้นต้น จักได้คุณวิเศษณ์คือ บรรลุโสดาปัตติผล หรือสกทาคามีผล หรืออนาคามีผล พร้อมด้วยโลกียะปฏิสัมภิทา
3.หากไม่บรรลุอริยภูมิ 4 แต่ติดเนื่องในตบะมีฌานไม่เสื่อม จักได้คุณวิเศษณ์คือ บรรลุอภิญญา 5 สมาบัติ 8
4.หากจิตตั้งอยู่ในกองกุศลอันประกอบด้วยวิชชาและจรณะ ถึงไตรสรณะคมณ์ มีเหตุให้ฌานเสื่อมบ้างในบางครั้ง แต่มีสัทธาหยั่งลงมั่นในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ์ และมีศีลอริยะ ท่านจักถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์และบริวารในชาตินี้
นับแต่ตายเมื่อกายแตกท่านจักท่องเที่ยวแต่ในสุคติภพ โลกมนุษย์ โลกสวรรค์ และพรหมโลกตลอดแสนกัป ไม่รู้จักคำว่าทุคติเลย จักท่องเที่ยวในโลกสวรรค์ และพรหมโลก 30,000 กัป จักได้เป็นเทวราช 80 ครั้ง เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 1,000 ครั้ง จักได้เป็นพระราชาประเทศราชนับไม่ได้
...การปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติแม้หากไม่อาจบรรลุธรรมในเร็ววันนี้
แต่อาจบบรรลุธรรมในเวลาก่อนจะตาย
หากไม่บรรลุธรรมในเวลาก่อนจะตายก็อาจบบรรลุธรรมตอนเป็นเทพเจ้า
หากไม่บรรลุธรรมในเวลาเป็นเทพเจ้า เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบและฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ท่านจักตรัสรู้เร็วพลัน (ขิปปาภิญญา)
เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่างเว้นจากพระพุทธศาสนา ท่านจักตรัสรู้เองเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า
... นี้เป็นผลและอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ


6,898


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย