สังคมจะมีสันติสุขได้ คนต้องไม่ติดอยู่แค่แก่งแย่งสิทธิ์ แต่ต้องคิดหาทางเกื้อกูลกัน


สังคมจะมีสันติสุขได้ คนต้องไม่ติดอยู่แค่แก่งแย่งสิทธิ์ แต่ต้องคิดหาทางเกื้อกูลกัน
...
ในแง่ของสังคมก็แน่นอนว่า จะต้องพยายามหาทางปฏิบัติให้ดีที่สุด เพื่อให้คนที่อยู่ในสังคมนี้มีชีวิตที่ดีที่สุด แล้วก็ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ไม่เบียดเบียนกัน แต่ให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลกันเท่าที่จะเป็นไปได้ นี้ก็คือแนวคิดในทางศีลธรรม คือมองในทางบวก ไม่ใช่มองแบบมัวแต่คิดจะพิทักษ์สิทธิ ถ้ามัวแต่คิดจะพิทักษ์สิทธิของตน แต่ละฝ่ายก็ต้องสาละวนกับการปกป้องสิทธิ แย่งชิงผลประโยชน์ ขัดแย้งกันอยู่เรื่อยไป

หนังสือ ธรรมะชนะเอดส์
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
หน้า ๕ – ๗

2,855


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย