อริยะทรัพย์

 มหาราชันย์  


     อริยทรัพย์--มีแล้วไซร้--ไม่เข็ญใจ
เจ็ดสิ่งให้--สั่งสม--อบรมมั่น
เป็นทรัพย์ที่--บัณฑิต--สั่งสมกัน
แม้ตัวฉัน--ก็สั่งสม--อบรมตาม

     หนึ่งทรัพย์คือ--ศรัทธา--ศาสนาพุทธ์
บริสุทธิ์--รัตนตรัย--ในแก้วสาม
มีสัมมา--ทิฏฐิ--ปฏิบัติตาม
นำคนข้าม--วัฏฏะ--จะพ้นภัย

      สองทรัพย์คือ--ศีลธรรม--นำชีวิต
คุ้มกายจิต--ไร้เวร--เป็นนิสัย
สู่สุคติ--โลกสวรรค์--อันปัจจัย
พ้นทุกข์ภัย--ใหญ่น้อย--ในวัฏฏา

     สามทรัพย์คือ--หิริ--ละอายบาป
สี่พึงทราบ--โอตตัปปะ--กลัวบาปกล้า
ทั้งละอาย--เกรงกลัวบาป--ถือธัมมา
สองสิ่งพา--สู่สุข--ทุกข์มลาย

      ห้าทรัพย์คือ--สุตะ--ธรรมะสดับ
ฟังแล้วจับ--ใจความ--ตามมุ่งหมาย
มีประโยชน์--ไร้ประโยชน์--โทษอันตราย
รู้แยบคาย--ในธรรม--นำสุขจริง

     หกทรัพย์คือ--จาคะ--สละปัน
มีแล้วหมั่น--เอื้อเฟื้อ--เผื่อแผ่ยิ่ง
ให้ความรู้--ให้ทรัพย์สิน--ให้ใจจริง
คนก็ยิ่ง--เมตตา--รักษาเรา

     เจ็ดทรัพย์คือ--ปัญญา--หาเลี้ยงชีพ
ต้องเร่งรีบ--ฝึกฝน--อดทนเข้า
ความรู้โลก--ความรู้ธรรม--กอบโกยเอา
นำตัวเรา--รอดพ้นทุกข์--สุขสำราญ

     ทรัพย์เจ็ดนี้--มีติดตัว--ข้ามภพชาติ
อย่าประมาท--สั่งสมไว้--ในตัวท่าน
ไม่เข็ญใจ--ชาตินี้หน้า--จนนิพพาน
สุขสำราญ--แม้ท่านอยู่--ผู้เดียวดายเจริญในธรรมครับ.

6,032


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย