เชื่อหรือไม่ว่า พวกเรากำลังทำนา

 สุมล  

วิธีทำนาอันประเสริฐ

เรามีศรัทธาเป็นพืช
มีความเพียรเป็นฝน
ปัญญาของเราเป็นแอกและไถ
หิริของเราเป็นงอนไถ
มีใจเป็นเชือก
สติของเราเป็นผาลและประตัก

เรามีกายคุ้มครองแล้ว
มีวาจาคุ้มครองแล้ว
เป็นผู้สำรวมแล้วในการบริโภคอาหาร

เราทำการดายหญ้า(คือวาจาสับปรับ) ด้วยคำสัจจ์
โสรัจจะของเราเป็นเครื่องให้แล้วเสร็จงาน
ความเพียรของเราเป็นเครื่องนำธุระไปให้สมหวัง
นำไปถึงความเกเษมจากโยคะ ไปไม่ถอยหลัง
ยังกิจที่ซึ่งบุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศก

เราทำนาอย่างนี้
นาเรานั้นย่อมมีผลเป็นอมตะ
บุคคลทำนาอย่างนี้แล้ว
ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้
เพราะเหตุนี้ความพ่ายแพ้ย่อมไม่มีแก่เรา


“ ปัญญาของผู้มีจิตไม่ตั้งมั่น ไม่รู้สัทธรรม
มีความเลื่อมใสเลื่อนลอยย่อมไม่บริบูรณ์ ”
อนึ่ง ภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ตื่นอยู่
ผู้มีกัมมัฏฐานมั่นคงเป็นสหาย
มีจิตไม่ขวนขวาย มีจิตไม่ถูกกำจัด
ละบุญและบาปได้แล้ว ย่อมอยู่เป็นสุขทุกเมื่อ


เชิญร่วมอนุโมทนาบุญครับ.

6,006


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย