วันมาฆะบูชา

 อธิวัฒน์  

วันมาฆะบูชามารำลึก
ประณมนึกตรึกในธรรมคำสั่งสอน
พระศาสนาดำรงอยู่คู่บวร
สถาพรมั่นในธรรมนิรันดร์กาล
ชื่อว่าวันจาตุรงคสันนิบาต
งามวิลาสปราดเปรื่องเรืองสถาน
วันประชุมครบองค์สี่มีตำนาน
ครั้งพุทธกาลสถานที่เวฬุวัน
พระสงฆ์มาชุมนุมกันนับพันกว่า
พระสงฆ์ที่ว่าได้อภิญญาอรหันต์
อุปสมบทกับพุทธองค์ครบทั้งพัน
ในวันนั้นเป็นวันเพ็ญจันทร์เต็มดวง
ทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์
เป็นแก่นธรรมพ้นทุกข์โศกสู่แดนสรวง
มาละชั่ว ทำความดี แจ่มใสทรวง
พ้นจากบ่วงหมู่มารพาลผจญ
ร่วมรำลึกทำบุญวันมาฆะ
มาลดละความชั่วสร้างกุศล
ให้สงบผ่องใสในกมล
นับเป็นชนผู้เข้าถึงซึ่งแก่นธรรม ฯ

6,046


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย