จิตมั่นคง..ตรงพระนิพพาน

 mrnioy  

จิตแสดงคารวะกตัญญู..เราอาจรู้ด้วยจิตใช่คิดเอา
จิตคิดรู้ว่าผู้มีรักในเขา..ย่อมบอกเล่าถึงจิตใจอันการุณ
ผู้ใดควรน้อบน้อมควรบูชา..อันมีองค์พระศาสดาเป็นที่หนึ่ง
อีกมากนั้นพระทุกองค์เป็นที่พึ่ง...สรณะนั้นเพียงหนึ่งตลอดกาล

5,995

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย